ประชาสัมพันธ์ แนวทางการส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา

img_6ae82f56ab41ba608a79a6b096d2bc46

ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้ดำเนินงาน “งานเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพครู” ประจำปี 2559 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีการรวมตัวกันเป็นเครือข่ายทางวิชาชีพในรูปแบบของ “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” (Professional Learning Community: PLC) โดยจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่เครือข่ายฯ เพื่อนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและคุณภาพการศึกษาอย่างแท้จริง นั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ขอประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง แนวทางการส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ทราบโดยทั่วกัน และขอเชิญชวนส่งโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพ ประจำปี 2559 รายละเอียดตามเอกสารแนบ และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ksp.or.th

เอกสารแนบ
1. หนังสือนำ
2. ประกาศคุรุสภา เรื่อง แนวทางการส่งเสริมฯ
3. แบบเสนอโครงการ

Leave a Reply

Your email address will not be published.