Tag Archives: เครือข่ายวิชาชีพ

การให้เงินอุดหนุนสมาชิกเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษาของคุรุสภา ประจำปี 2557

images

ด้วยคุรุสภาได้ออกประกาศคุรุสภา เรื่อง การให้เงินอุดหนุนแก่สมาชิกเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษาของคุรุสภา ประจำปี 2557 เพื่อให้สมาชิกเสนอโครงการจัดกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพขอรับเงินอุดหนุนประจำปี 2557 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คุรุสภากำหนด

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 จึงขอให้สมาชิกศูนย์เครือข่ายวิชาชีพทุกแห่งในสังกัดทำความเข้าใจระเบียบวิธีการให้เงินอุดหนุนฯ ประจำปี 2557 ตามประกาศที่ให้ดาวโหลดด้านล่างให้ละเอียด และหากประสงค์จะขอรับเงินอุดหนุนโครงการพัฒนาวิชาชีพ ขอให้ท่านส่งแบบเสนอโครงการมาตามเงื่อนไขด้านล่างนี้

1.ขอเงินอุดหนุนส่วนที่ 1 ขอให้จัดส่งแบบเสนอโครงการ (แบบเงินอุดหนุน 1) พร้อมหลักฐาน ไปยังคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ของจังหวัดปราจีนบุรี
2.ขอเงินอุดหนุนส่วนที่ 2 ขอให้จัดส่งแบบเสนอโครงการ (แบบเงินอุดหนุน 2) พร้อมหลักฐาน ไปยังคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาที่ท่านสังกัดอยู่

โดยท่านต้องส่งแบบเสนอโครงการฯ ภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 เวลา 16.00 น. ทั้งนี้เพื่อให้ทันการนัดประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาโครงการ หากท่านส่งแบบเสนอโครงการฯ พ้นกำหนดดังกล่าว โครงการของท่านจะหมดสิทธิ์การได้รับพิจารณาการรับเงินสนับสนุน

ขอย้ำ ภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 เวลา 16.00 น. นะครับ

ประกาศและรายละเอียดทั้งหมด DOWNLOAD

ประกาศการอนุมัติให้เงินอุดหนุนแก่สมาชิกศูนย์เครือข่ายพัฒนาวิชาชีพฯ ประจำปี 2556

Capture

คณะกรรมการคุรุสภา ในการประชุมครั้งที่ 12/2556 วันที่ 19 กันยายน 2556 ได้อนุมัติเงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพ ประจำปี 2556 ให้แก่สมาชิกศูนย์เครือข่ายพัฒนาวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา จำนวน 534 แห่ง เป็นเงิน 6,500,000 บาท (หกล้านห้าแสนบาทถ้วน) ซึ่งมีชมรม/สมาคมของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในสังกัดคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 รวมอยู่ด้วย 3 ชมรม คือ

  1. ชมรมครูสุขศึกษาและพลศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 – นายสามารถ อ่อนสนิท
  2. ชมรมภาษาไทย – คุณทองคำ ปัทมเกตุ
  3. ชมรมเครือข่ายผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา – นายสมศักดิ์ เพชรพรหม

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 จึงขอประชาสัมพันธ์ประกาศการอนุมัติเงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพให้ชมรม/สมาคมของท่านให้ทราบ ดังประกาศที่แนบมาในไฟล์ด้านล่าง ทั้งนี้ทางสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้มีหนังสือแจ้งมายังท่านโดยตรงแล้วขอให้ท่านโปรดส่งแบบตอบรับและใบเสร็จรับเงินกลับไปยังสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาด้วย เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อการอนุมัติเงินสนับสนุนในปีถัดไป

ประกาศการอนุมัติให้เงินอุดหนุนฯ ประจำปี 2556