Tag Archives: ยกย่องเชิดชูเกียรติ

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ. 2557

PNOHT570121001002603

ตามที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้มีการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2557 นั้น

บัดนี้คณะกรรมการคุรุสภาพิจารณาอนุมัติผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ. 2557 เรียบร้อยแล้ว มีผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาดีเด่น เพื่อรับรางวัลคุรุสภา จำนวน 9 คน และผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับการยกย่อง จำนวน 18 คน รายละเอียดตามประกาศผลการคัดเลือกที่แนบมาพร้อมนี้

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 จึงขอแจ้งท่านเพื่อทราบและขอความร่วมมือท่านโปรดประชาสัมพันธ์ประกาศดังกล่าวให้ทราบโดยทั่วกัน จักขอบคุณมาก

เอกสารแนบ

1. ผลงานคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลคุรุสภา 9 ท่าน
2. รายนามผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับการยกย่อง

ประกาศผลรางวัลคุรุสดุดี และ รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2557

untitled

1. ประกาศผลรางวัลคุรุสดุดี ประจำปี 2557
2. ประกาศผลรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2557

ประกาศผลผู้สมควรได้รับรางวัล คุรุสดุดี ประจำปี 2557

ดาวน์โหลด

ในการประชุมคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ครั้งที่ 2/2557 วันที่ 2 เมษายน 2557 ได้มีการพิจารณาผู้สมควรได้รับรางวัลคุรุสดุดี ประจำปี 2557 ซึ่งมีการพิจารณาเสร็จสิ้นแล้วนั้น

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 จึงขอแจ้งผลการพิจารณาผู้สมควรได้รับรางวัลคุรุสดุดี ประจำปี 2557 มาให้ทราบโดยทั่วกันต่อไป รายละเอียดปรากฏตามไฟล์ด้านล่างครบ

ประกาศผลผู้สมควรได้รับรางวัลคุรุสดุดี ประจำปี 2557

ขอความร่วมมือในการเสนอประวัติและผลงานของครูเพื่อจัดทำหนังสือประวัติครู 16 มกราคม 2558

images

ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้จัดทำหนังสือประวัติครูขึ้นเผยแพร่ในวันครูเป็นประจำทุกปี โดยจารึกเกียรติประวัติและผลงานของครูผู้ถึงแก่กรรม ซึ่งประพฤติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ปฏิบัติหน้าที่และสร้างคุณประโยชน์ต่อการศึกษาอย่างเด่นชัดในด้านการสอน หรือการบริหารการศึกษา หรือการจัดการศึกษา หรือการเขียนตำราแบบเรียน และอื่นๆ

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต ๒ ขอประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดทราบการเปิดรับแบบประวัติดังกล่าว โดยผู้ประสงค์เสนอแบบประวัติครูผู้ถึงแก่กรรม ให้เสนอเอกสาร ดังนี้
1. หนังสือที่ระลึกงานศพ หรือเอกสารอื่นที่มีรายละเอียดประวัติส่วนตัว ประวัติการทำงาน รายละเอียดวิธีการทำงาน
2. ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ปรากฏเด่นชัดเป็นที่ประจักษ์แก่สังคมและบุคคลทั่วไป ซึ่งสะท้อนคุณลักษณะของผู้มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครูได้อย่างชัดเจนและสามารถอ้างอิงได้
3. ความเรียงบรรยายส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน บุคลิกภาพ อุปนิสัย วิธีการปฏิบัติงาน ประสบการณ์ ความสามารถหรือเทคนิคในการสอนหรือการบริหาร วิถีชีวิตของความเป็นครู เกียรติคุณที่ได้รับ การดำรงตนที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาภายหลังเกษียณอายุ โดยระบุ ปี พ.ศ. ของเหตุการณ์นั้นๆ เป็นลำดับ ทั้งนี้ ข้อมูลประวัติต้องตรงกับความเป็นจริงและสามารถอ้างอิงได้
4. รูปถ่ายของครูผู้ถึงแก่กรรม จำนวน 1 รูป
5. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้เสนอข้อมูล และทายาทเจ้าของประวัติ

โดยจัดส่งไปยังกลุ่มยกย่องวิชาชีพ สำนักยกย่องเชิดชูเกียรติวิชาชีพ สำนักงานเลขาธิการ
คุรุสภา เลขที่ 128/1 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2557

เอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2557

1601255505

ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จัดให้มีการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ปฎิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ จนสามารถเป็นแบบอย่างที่ดี เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุรุสดุดี ประจำปี ๒๕๕7 โดยมีคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา เป็นองค์คณะพิจารณาคัดเลือก

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 จึงประชาสัมพันธ์แจ้งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในสังกัดทราบ โดยผู้ประสงค์จะส่งผลงาน โปรดจัดทำรูปเล่มเอกสาร ความหนาไม่เกิน ๖๐ หน้า ประกอบด้วย แบบสรุปผลการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพทางการศึกษา แบบประวัติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาแบบตรวจสอบประวัติของผู้ที่สมควรได้รับการคัดเลือกเข้ารับรางวัล “คุรุสดุดี” ประจำปี 2557 ซึ่งการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณจะต้องสอดคล้องกับแบบการประเมิน พร้อมหลักฐานอ้างอิงให้เห็นร่องรอยการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ รูปถ่าย เกียรติบัตร การประกาศเกียรติคุณต่างๆ ฯลฯ จำนวน ๒ เล่ม ส่งมายัง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ภายในวันที่ 14 มีนาคม 2557 หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ โดยท่านสามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยทั้งหมดพร้อมหนังสือนำได้ด้านล่าง

 1. หนังสือนำ คุรุสดุดี 2557
 2. ประกาศคุรุสภา เรื่อง การคัดเลือกฯ รางวัลคุรุสดุดี ประจำปี 2557
 3. ตารางสรุปการจัดส่งเอกสาร
 4. แบบสรุปผลการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ 2557
 5. แบบประวัติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 2557
 6. แบบการตรวจสอบประวัติฯ 2557

หรือท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมดได้ด้านล่างนี้
คุรุสดุดี 2557

การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นฯ ประจำปี พ.ศ. 2557

Capture

ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภากำหนดให้มีการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2557 ดังรายละเอียดในประกาศคุรุสภาที่สามารถดาวโหลดได้ด้านล่าง หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.ksp.or.th

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ขอประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ประกอบวิชาชีพครูที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศข้อที่ ๔ และประสงค์จะส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือก จัดทำแบบรายงานประวัติและผลงาน (แบบคส.๐๑) จำนวน ๒ ชุด และรูปเล่มแสดงผลงานตามประกาศข้อ ๔.๔.๒ จำนวน ๒ เล่ม (ความหนาไม่เกิน ๘๐ หน้า) ส่งมายังคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ภายในวันที่ 11 เมษายน ๒๕๕๖ หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์

เอกสารที่เกี่ยวข้องสามารถดาวโหลดได้ด้านล่าง

 1. หนังสือนำ ครูผู้สอนดีเด่น 2557
 2. ประกาศคุรุสภา เรื่อง การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2557
 3. แบบรายงานประวัติและผลงานเสนอเพื่อพิจารณาคัดเลือกฯ คส.01
 4. รายชื่อเอกสารที่ครูผู้สอนดีเด่นต้องแนบมาพร้อม แบบ คส.01
 5. คำแนะนำสำหรับการส่งผลงานครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2557

หรือดาวโหลดเอกสารทั้งหมดได้ด้านล่าง
การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นฯ ประจำปี พ.ศ. 2557

ประกาศรางวัลครูผู้สอนดีเด่นฯ คสพท.ปราจีนบุรี เขต 2 ประจำปี 2556

ประกาศรางวัลครูผู้สอนดีเด่นฯ คลิกเพื่ออ่าน

ปฏิทินดำเนินการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2556

ข่าวสั้นครับ ปฏิทินดำเนินการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2556 ออกมาแล้วครับ

ดาวโหลดปฏิทิิน

การรับรางวัล “หนึ่งแสนครูดี” ประจำปี พ.ศ. 2555 (เฉพาะกรุงเทพมหานคร)

bangkok_river
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กำหนดจัดพิธีมอบรางวัล”หนึ่งแสนครูดี” ให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา(เฉพาะจังหวัดกรุงเทพมหานคร) ที่ได้รับรางการประกาศเกียรติคุณ “หนึ่งแสนครูดี” ประจำปี พ.ศ.2555 ในงานวันครู ครั้งที่ 57 ระหว่างวันที่ 13-14 มกราคม 2556 ณ หอประชุมคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จำนวน 5,177 ราย
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาสามารถดาวน์โหลดกำหนดการ และตรวจสอบรายชื่อได้ ตามเอกสารที่แนบด้านล่างนี้
Continue reading

ผลการคัดสรรผลงานนวัตกรรมระดับประเทศ ประจำปี 2555

innovation
ด้วยคุรุสภาได้ดำเนินงานโครงการ”หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” (One School One Innovation:OSOI) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดสรรนวัตกรรมที่มีคุณค่าทางวิชาการ และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่สถานศึกษาในรูปแบบการนำเสนอผลงานนวัตกรรม เพื่อเป็นการพัฒนาสถานศึกษาทั้งในระดับประเทศและระดับสากลต่อไป
Continue reading