Tag Archives: ชมรมภาษาไทย

แจ้งผลการคัดเลือกการให้เงินอุดหนุนแก่เครือข่ายพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษาของคุรุสภา ประจำปี 2557

france

ในการประชุมคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ครั้งที่ 3/2557 วันที่ 15 พฤษภาคม 2557 ได้มีการพิจารณาการให้เงินอุดหนุนแก่เครือข่ายพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษาของคุรุสภา ประจำปี 2557 ซึ่งมีการพิจารณาเสร็จสิ้นแล้วนั้น

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ขอแจ้งว่าโครงการของชมรมที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามีทั้งสิ้น 1 ชมรมคือ

1. ชมรมภาษาไทย ประธาน นางทองคำ ปัทมเกตุ

ส่วนชมรมผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประธาน นายชาตรี บุญชูงาม และ ชมรมครูสุขศึกษาและพลศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ประธาน นายศุภชัย วันเจียม นั้นไม่ผ่านความเห็นชอบเนื่องจากคุณสมบัติเบื้องต้นไม่ผ่าน 1 ข้อ คือ ไม่ได้เป็นสมาชิกวารสารวิทยาจารย์ก่อนวันยื่นเสนอโครงการ

ประกาศการอนุมัติให้เงินอุดหนุนแก่สมาชิกศูนย์เครือข่ายพัฒนาวิชาชีพฯ ประจำปี 2556

Capture

คณะกรรมการคุรุสภา ในการประชุมครั้งที่ 12/2556 วันที่ 19 กันยายน 2556 ได้อนุมัติเงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพ ประจำปี 2556 ให้แก่สมาชิกศูนย์เครือข่ายพัฒนาวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา จำนวน 534 แห่ง เป็นเงิน 6,500,000 บาท (หกล้านห้าแสนบาทถ้วน) ซึ่งมีชมรม/สมาคมของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในสังกัดคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 รวมอยู่ด้วย 3 ชมรม คือ

  1. ชมรมครูสุขศึกษาและพลศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 – นายสามารถ อ่อนสนิท
  2. ชมรมภาษาไทย – คุณทองคำ ปัทมเกตุ
  3. ชมรมเครือข่ายผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา – นายสมศักดิ์ เพชรพรหม

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 จึงขอประชาสัมพันธ์ประกาศการอนุมัติเงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพให้ชมรม/สมาคมของท่านให้ทราบ ดังประกาศที่แนบมาในไฟล์ด้านล่าง ทั้งนี้ทางสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้มีหนังสือแจ้งมายังท่านโดยตรงแล้วขอให้ท่านโปรดส่งแบบตอบรับและใบเสร็จรับเงินกลับไปยังสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาด้วย เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อการอนุมัติเงินสนับสนุนในปีถัดไป

ประกาศการอนุมัติให้เงินอุดหนุนฯ ประจำปี 2556