Tag Archives: ครูผู้สอนดีเด่น 2557

การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นฯ ประจำปี พ.ศ. 2557

Capture

ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภากำหนดให้มีการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2557 ดังรายละเอียดในประกาศคุรุสภาที่สามารถดาวโหลดได้ด้านล่าง หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.ksp.or.th

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ขอประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ประกอบวิชาชีพครูที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศข้อที่ ๔ และประสงค์จะส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือก จัดทำแบบรายงานประวัติและผลงาน (แบบคส.๐๑) จำนวน ๒ ชุด และรูปเล่มแสดงผลงานตามประกาศข้อ ๔.๔.๒ จำนวน ๒ เล่ม (ความหนาไม่เกิน ๘๐ หน้า) ส่งมายังคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ภายในวันที่ 11 เมษายน ๒๕๕๖ หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์

เอกสารที่เกี่ยวข้องสามารถดาวโหลดได้ด้านล่าง

  1. หนังสือนำ ครูผู้สอนดีเด่น 2557
  2. ประกาศคุรุสภา เรื่อง การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2557
  3. แบบรายงานประวัติและผลงานเสนอเพื่อพิจารณาคัดเลือกฯ คส.01
  4. รายชื่อเอกสารที่ครูผู้สอนดีเด่นต้องแนบมาพร้อม แบบ คส.01
  5. คำแนะนำสำหรับการส่งผลงานครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2557

หรือดาวโหลดเอกสารทั้งหมดได้ด้านล่าง
การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นฯ ประจำปี พ.ศ. 2557