ด่วนที่สุด – ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2559

ด้วย ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2559 ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา วันที่ 9 ธันวาคม 2559 ตามบทเฉพาะกาลกำหนดให้บุคคลสามารถขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาได้อีกครั้งดังนี้

1. ผู้ที่ดำรงตำแหน่งครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ ภายใต้พระราชบัญญัติครูพุทธศักราช 2488 อยู่ก่อนและยังคงประกอบวิชาชีพ ในวันที่ 12 มิถุนายน 2546
2. ผู้มีวุฒิปริญญาทางการศึกษา หรือ ปริญญาอื่นที่ ก.ค. กำหนดให้เป็นวุฒิที่ใช้ในการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูได้ และมีหลักฐานแสดงว่ายื่นคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียม ภายในวันที่ 14 มิถุนายน 2549
3. ผู้ที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาหมดอายุแล้วและยังไม่ได้ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต ซึ่งจะต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตภายในวันที่ 6 มิถุนายน 2560 หากพ้นกำหนดจะต้องชำระค่าดำเนินการกรณีต่ออายุล่าช้า เดือนละ 200 บาท นับตั้งแต่วันที่ใบอนุญาตหมดอายุ

เพื่อให้ผู้มีสิทธิ์ข้างต้นตามข้อ 1,2 และ 3 ให้ดำเนินการตามข้อบังคับ ภายในวันที่ 6 มิถุนายน 2560 ซึ่งขณะนี้ใกล้จะหมดระยะเวลาตามที่กำหนดแล้ว จึงขอแจ้งมาให้สถานศึกษาและหน่วยงานในเขตพื้นที่ให้บริการทราบและดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนดโดยด่วน

ดาวโหลดเอกสารแนบ
1. หนังสือนำ
2. ข้อมูลประชาสัมพันธ์
3. ข้อกำหนดข้อบังคับใบอนุญาต พ.ศ. 2559

Leave a Reply

Your email address will not be published.