คุรุสภาให้ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2560

teachers

ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาดำเนินงานโครงการทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ ได้สร้างผลงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาวิชาชีพได้อย่างเป็นรูปธรรมและส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและคุณภาพการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 จึงขอประชาสัมพันธ์เรื่อง ดังกล่าวมายังท่าน หากประสงค์จะขอทุนอุดหนุนการวิจัยให้ส่งแบบคำขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย (R – KSP.01) และแบบข้อเสนองานวิจัย (R – KSP.02) พร้อมหลักฐานตามที่ระบุในประกาศไปยังสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ (ที่อยู่สำหรับส่งเอกสารระบุอยู่ในประกาศฯ) โดยกำหนดหมดเขตการส่งแบบคำขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยวันที่ 16 มกราคม 2560 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารประกอบ
1. หนังสือนำ
2. ประกาศคุรุสภาฯ
3. แบบคำขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย (R – KSP.01)
4. แบบข้อเสนองานวิจัย (R – KSP.02)

Leave a Reply

Your email address will not be published.