การขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ในบทเฉพาะกาล ตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2559

ตามที่คณะกรรมการคุรุสภาออกข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2559 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เล่มที่ 133 ตอนพิเศษ 286 ง นั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 จึงขอประชาสัมพันธ์ข้อบังคับดังกล่าวมาให้ทราบโดยทั่วกัน โดยเฉพาะในบทเฉพาะกาลข้อ 27 ให้ครูซึ่งเป็นสมาชิกคุรุสภาตามพระราชบัญญัติครู พุทธศักราช 2488 อยู่แล้วก่อนพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ใช้บังคับ ที่ยังไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และหรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามตำแหน่งที่ประกอบวิชาชีพ ให้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตดังกล่าวตามแบบที่กำหนดต่อเลขาธิการภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับตั้งแต่วันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ (ภายในวันอังคารที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2560) จึงขอให้ท่านแจ้งบุคลากรในสังกัดของท่านที่เข้าข่ายอยู่ในบทเฉพาะกาลดำเนินการขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพภายในเวลาและวิธีการที่กำหนดในข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2559 ที่ส่งมาพร้อมเอกสารนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการประชาสัมพันธ์

เอกสารแนบพร้อมดาวโหลด
1. หนังสือนำ
2. ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2559

Leave a Reply

Your email address will not be published.