ขอเชิญตอบแบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของคุรุสภา ประจำปี 2559

images-of-questionnaires

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจะดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของคุรุสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับความพึงพอใจในการรับบริการจากคุรุสภาเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการให้บริการงานคุรุสภาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 จึงขอความร่วมมือผู้ที่ได้รับการบริการจากจุดบริการงานคุรุสภา ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ร่วมกันตอบแบบสอบถามเพื่อนำไปปรับปรุงการบริการของคุรุสภาให้ดียิ่งขึ้น รายละเอียดตามลิงค์ด้านล่าง

เข้าทำแบบสำรวจทันที

Leave a Reply

Your email address will not be published.