แนวทางการส่งเสริม สนับสนุน เครือข่ายพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา แบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ประจำปี 2560

ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้ดำเนินงาน “งานเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา” ประจำปี 2560 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีการรวมตัวกันเป็นเครือข่ายทางวิชาชีพ ในรูปแบบของ “ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ” (Professional Learning Community: PLC) โดยจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่เครือข่ายฯ เพื่อนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและคุณภาพการศึกษาอย่างแท้จริง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 จึงขอแจ้งประกาศดังกล่าวมายังท่านเพื่อทราบและประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนส่งโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพ ประจำปี 2560 รายละเอียดดังแนบ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ksp.or.th

เอกสารแนบ
1. หนังสือนำ
2. ประกาศแนงทางการส่งเสริมฯ เครือข่ายพัฒนาวิชาชีพครู ประจำปี 2560
3. แบบเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุน ประจำปี 2560

Leave a Reply

Your email address will not be published.