ประชาสัมพันธ์ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2559

ด้วยมีการประกาศใช้ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2559 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือ วันที่ 9 ธันวาคม 2559 โดยได้ยกเลิกข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2547 ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 และข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 (สามารถดาวโหลดได้ที่เว็บไซต์คุรุสภา หรือเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา) ซึ่งข้อบังคับว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2559 ดังกล่าวมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับผู้ประกอบวิชาชีพครูและผู้บริหารสถานศึกษา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมหนังสือนี้

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 จึงขอประชาสัมพันธ์ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2559 และข้อกำหนดในข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบวิชาชีพดังกล่าวมาให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและประชาสัมพันธ์

ดาวโหลดไฟล์แนบ
1. หนังสือนำ
2. ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2559
3. ข้อกำหนดในข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบวิชาชีพ

Leave a Reply

Your email address will not be published.