กำหนดเข้ารับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูอาวุโส ประจำปี 2558

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ครูอาวุโส ประจำปี 2558 ที่ผ่านการพิจารณาจากมูลนิธิช่วยครูอาวุโส ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 9,701 คน เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร แทนพระองค์ เพื่อรับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและเงินช่วยเหลือ ในวันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559 เวลา 16.00 น. ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา ในปีนี้มีครูอาวุโสที่ได้รับการพิจารณาให้ได้รับเงินช่วยจากมูลนิธิช่วยครูอาวุโสฯ จำนวน 60 คน คนละ 20,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,200,000 บาท

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงรับมูลนิธิช่วยครูอาวุโสไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ นับตั้งแต่ปีแรกที่ก่อตั้งมูลนิธิ เมื่อปี 2509 จนถึงปัจจุบัน โดยได้พระราชทานเงินจำนวนหนึ่งแสนบาทเป็นทุนประเดิมแก่มูลนิธิช่วยครูอาวุโส ฯ ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2509 และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ครูอาวุโสที่มูลนิธิฯ ประกาศเกียรติคุณได้มีโอกาสเข้าเฝ้ารับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและเงินช่วยเหลือเป็นประจำทุกปี

นับเป็นความภูมิใจอย่างยิ่งของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่เมื่อเกษียณอายุราชการแล้วได้มีโอกาสเข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างใกล้ชิด ถือเป็นมงคลแห่งชีวิตและเกียรติประวัติแก่วงศ์ตระกูล ยังความปลาบปลื้มปิติแก่ผู้ประกอบวิชาชีพครูทั่วประเทศ

ครูอาวุโส ประจำปี 2558 ที่มีความประสงค์เข้าเฝ้าฯ ขอให้ครูอาวุโสแสดงความประสงค์เข้าเฝ้าฯ บนเว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th/service/kspmaster/reconfirm.php ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2559 และมารายงานตัวเพื่อลงทะเบียน รับฟังคำแนะนำ และซักซ้อมวิธีการเข้าเฝ้าฯ ณ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เขตดุสิต กรุงเทพฯ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. ดังนี้

วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2559 สำหรับครูอาวุโส สังกัดส่วนกลาง (สป./กศน./สช./สพฐ./สกอ./สอศ./กท./สพล./สวธ.) และจังหวัดใกล้เคียง (ฉะเชิงเทรา นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร และสระบุรี)

วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2559 สำหรับครูอาวุโสสังกัดภูมิภาค
หากไม่รายงานตัวในวันเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้ารับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ วันเข้าเฝ้าฯ

วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559 ให้ครูอาวุโสรายงานตัวตั้งแต่เวลา 08.30 – 11.30 น. ณ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา และนำครูอาวุโสขึ้นรถยนต์ที่คุรุสภาเตรียมไว้ไปศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา ในเวลา 11.45 น.

สำหรับครูอาวุโสที่ประสงค์ขอเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและเงินช่วยเหลือ ให้แต่งกาย ดังนี้
วันรายงานตัว
– แต่งกายชุดสุภาพ
วันเข้าเฝ้าฯ
กรณีเป็นข้าราชการ เครื่องแบบปกติขาวนอกประจำการไว้ทุกข์
กรณีมิใช่ข้าราชการ
บุรุษ เครื่องแบบปกติขาวขอเฝ้าฯ ไว้ทุกข์
สตรี ชุดไทยจิตรลดาสีดำ รองเท้าหุ้มส้นสีดำไม่มีลวดลาย

สำหรับการเข้าเฝ้าฯ ณ ศาลาดุสิดาลัย จะเข้าเฝ้าฯ ได้เฉพาะครูอาวุโสเท่านั้น ญาติหรือผู้ติดตาม ให้รอที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา สำหรับผู้ที่แจ้งความประสงค์ไม่สามารถเข้าเฝ้าฯ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจะส่งเครื่องหมายเชิดชูเกียรติไปให้ท่านภายหลังจากการเข้าเฝ้าฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ในแต่ละปีมีครูอาวุโสที่ได้รับความยากลำบาก สมควรได้รับความช่วยเหลือเป็นจำนวนมาก แต่มูลนิธิสามารถให้ความช่วยเหลือได้ไม่ทั่วถึง ท่านที่ระลึกถึงพระคุณครูสามารถร่วมสมทบทุน ได้ที่บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “มูลนิธิช่วยครูอาวุโส ในพระบรมราชูปถัมภ์” ธนาคารกรุงไทย สาขากระทรวงศึกษาธิการ เลขที่บัญชี 059 – 0 – 24478 – 7 พร้อมส่งสำเนาการโอนเงิน ระบุชื่อ – ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ มายังกลุ่มมูลนิธิและกองทุน สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา โทร/โทรสาร 0 – 2280 – 4333

ดูรายชื่อและเอกสารแนบท้ายทั้งหมด

Leave a Reply

Your email address will not be published.