การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ. 2559

1

ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภากำหนดให้มีการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภาประจำปี พ.ศ. 2559 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพดีเด่น สร้างคุณประโยชน์ในด้านการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 จึงขอแจ้งประกาศคุรุสภาเรื่องดังกล่าวมายังท่าน และผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในสังกัดของท่านที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และประสงค์จะส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือก จัดทำแบบขอรับการคัดเลือก จำนวน ๓ เล่ม ( ขนาดกระดาษ A4 ความหนารวมส่วนหน้าและภาคผนวกแล้วไม่เกิน ๑๐๐ หน้า) ส่งมายังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ภายในวันที่ 15 กันยายน 2559 หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์

ดาวโหลดเอกสาร
1. หนังสือนำ
2. ประกาศคุรุสภาฯ และ แบบขอรับการคัดเลือกฯ

Leave a Reply

Your email address will not be published.