ขอความร่วมมือในการเสนอประวัติและผลงานของครูที่ถึงแก่กรรมเพื่อจัดทำหนังสือประวัติครู 16 มกราคม 2561

ed

ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้จัดทำหนังสือประวัติครูขึ้นเผยแพร่ในวันครูเป็นประจำทุกปี โดยจารึกเกียรติประวัติและผลงานของครูผู้ถึงแก่กรรม ซึ่งประพฤติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ปฏิบัติหน้าที่และสร้างคุณประโยชน์ต่อการศึกษาอย่างเด่นชัดในด้านการสอน หรือการบริหารการศึกษา หรือการจัดการศึกษา หรือการเขียนตำราแบบเรียน และอื่นๆ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๒ ใคร่ขอความร่วมมือท่านแจ้งประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสถานศึกษาทราบการเปิดรับแบบประวัติดังกล่าว โดยผู้ประสงค์เสนอแบบประวัติครูผู้ถึงแก่กรรม ให้เสนอเอกสาร ดังนี้
1.หนังสือที่ระลึกงานศพ หรือเอกสารอื่นที่มีรายละเอียดประวัติส่วนตัว ประวัติการทำงาน รายละเอียดวิธีการทำงาน
2.ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ปรากฏเด่นชัดเป็นที่ประจักษ์แก่สังคมและบุคคลทั่วไป ซึ่งสะท้อนคุณลักษณะของผู้มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครูได้อย่างชัดเจนและสามารถอ้างอิงได้
3.ความเรียงบรรยายส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน บุคลิกภาพ อุปนิสัย วิธีการปฏิบัติงาน ประสบการณ์ ความสามารถหรือเทคนิคในการสอนหรือการบริหาร วิถีชีวิตของความเป็นครู เกียรติคุณที่ได้รับ การดำรงตนที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาภายหลังเกษียณอายุ โดยระบุ ปี พ.ศ. ของเหตุการณ์นั้นๆ เป็นลำดับ ทั้งนี้ ข้อมูลประวัติต้องตรงกับความเป็นจริงและสามารถอ้างอิงได้
4.รูปถ่ายของครูผู้ถึงแก่กรรม จำนวน 1 รูป (หรือภาพกิจกรรมต่าง)
5.ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้เสนอข้อมูล และทายาทเจ้าของประวัติ

โดยจัดส่งไปยังกลุ่มยกย่องวิชาชีพ สำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ สำนักงานเลขาธิการ
คุรุสภา เลขที่ 128/1 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

Leave a Reply

Your email address will not be published.