การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2560 จำนวน 5 รางวัล

ด้วยคุรุสภา กำหนดให้มีการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี พ.ศ. 2560 จำนวน 5 รางวัล เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มีผลงานดีเด่นด้านการสอนภาษาฝรั่งเศส ภาษาไทย การจัดการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นแบบอย่างที่ดีในวิชาชีพเป็นที่ประจักษ์ มีเกียรติและศักดิ์ศรีเป็นที่ยอมรับของสังคมและประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพดีเด่นสร้างคุณประโยชน์ด้านการศึกษาและดำรงตนอยู่ในศีลธรรมอันดีงามและเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประกอบวิชาชีพที่จะพัฒนาตนเอง พัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดผลสัมฤทธิ์แก่ผู้เรียน เป็นผลดีต่อการสอนของประเทศชาติ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ขอประชาสัมพันธ์ประกาศรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2560 จำนวน 5 รางวัล โดยกำหนดหมดเขตส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกทุกรางวัล ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 16.30 น.

ดาวโหลดเอกสารประกอบ
1. หนังสือนำ
2. สาระสำคัญ รางวัลของคุรุสภา 5 รางวัล
3. รวมเอกสาร รางวัลครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่นฯ ประจำปี 2560
4. รวมเอกสาร รางวัลครูภาษาไทยดีเด่นฯ ประจำปี 2560
5. รวมเอกสาร รางวัลครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปี 2560
6. รวมเอกสาร รางวัล “คุรุสดุดี” ประจำปี 2560
7. รวมเอกสาร รางวัลคุรุสภา ประจำปี 2560

หรือ ดาวโหลดเอกสารทั้งหมด คลิกที่นี่

Leave a Reply

Your email address will not be published.