การประกาศเกียรติคุณครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2559

banner_france

ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้จัดให้มีการคัดเลือกครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น ประจำปี 2559 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติคุณครูฝรั่งเศสที่มีผลงานการสอนดีเด่น ส่งเสริมขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ดังรายละเอียดตามประกาศที่แนบมา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 จึงขอแจ้งประกาศเกียรติคุณครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2558 ไปยังครูภาษาฝรั่งเศสในสังกัดทราบ โดยผู้ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และมีผลงานการสอนภาษาฝรั่งเศสดีเด่น ตามที่ประกาศกำหนด แล้วเสนอไปยังศูนย์พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสที่สถานศึกษาสังกัดอยู่ ภายในวันที่ 15 กันยายน 2559 เพื่อพิจารณาคัดเลือกต่อไป

ดาวโหลดเอกสาร
1. หนังสือนำ
2. ประกาศคุรุสภา และ แบบขอรับรางวัล

Leave a Reply

Your email address will not be published.