การประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 60 พ.ศ. 2559

Essay_1

คุรุสภา โดยคณะกรรมการจัดประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครูเนื่องในโอกาสวันครู พ.ศ. 2559 จะจัดให้มีการประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 60 พ.ศ. 2559 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้มีส่วนร่วมในการเชิดชูเกียรติและระลึกถึงพระคุณครู รวมทั้ง ให้สังคมได้ร่วมตระหนักและเห็นความสำคัญของครูโดยผ่านข้อเขียนความประทับใจนี้ ดังรายละเอียดที่ปรากฏตามเอกสารแนบ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 จึงขอประชาสัมพันธ์ประกาศดังกล่าวให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อร่วมกันส่งผลงานชิงรางวัลเทิดเกียรติพระคุณครู

————————————————————

1. หนังสือนำ
2. ประกาศ การประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู

Leave a Reply

Your email address will not be published.