การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตรและเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2559

VIETNAMESE-AMERICAN ELDER TEACHING CALLIGRAPHY TO A TEEN STUDENT. VIETNAMESE-AMERICAN TEACHER AND PUPIL. SAN JOSE CALIFORNIA USA.

ตามที่ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้ดำเนินการงานประกาศเกียรติคุณครูอาวุโส โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องคุณงามความดีของครูที่ปฏิบัติการสอนเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 ปี จนเกษียณอายุการทำงานได้มีโอกาสเข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อรับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและเงินช่วยเหลือ ในการนี้มูลนิธิช่วยครูอาวุโสในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ประกาศให้สมาชิกคุรุสภาที่มีคุณสมบัติเป็นครูอาวุโส ยื่นแบบขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2559 รายละเอียดตามประกาศที่แนบมา นั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 จึงขอแจ้งประกาศนี้เพื่อให้บุคลากรในสังกัดทราบ หากประสงค์ขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตรและเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2559 ขอให้ท่านส่งแบบ มอ.1 ( และ มอ.2 หากประสงค์ขอเงินช่วยเหลือด้วย) มายัง จุดบริการงานคุรุสภา ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ภายในวันที่ 30 เมษายน 2559 หากเลยกำหนดนี้แล้วถือว่าท่านไม่ประสงค์ขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตรและเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2559

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

เอกสารแนบสามารถดาวโหลดได้จากลิงค์ด้านล่าง

1. หนังสือนำจาก สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
2. ประกาศมูลนิธิครูอาวุโส
3. แบบ มอ.1 ขอรับเข็มเชิดชูเกียรติ และเกียรติบัตร
4. แบบ มอ.2 ขอรับเงินช่วยเหลือ
5. ข้อแนะนำการกรอกแบบ มอ.1
6. ข้อแนะนำการกรอกแบบ มอ.2
7. หลักการพิจารณาแบบ มอ.2

Leave a Reply

Your email address will not be published.