Category Archives: ข่าวสารคุรุสภา

ปิดรับผลงานการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2560 จำนวน 5 รางวัล

ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ได้กำหนดให้ผู้ประสงค์จะส่งผลงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2560 จำนวน 5 รางวัล ส่งผลงานภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2560 นั้น

บัดนี้สิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว จึงขอปิดรับผลงานการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2560 จำนวน 4 รางวัล ต่อไปนี้

  1. รางวัลคุรุสภา
  2. รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น
  3. รางวัลครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
  4. รางวัลคุรุสดุดี

*สำหรับรางวัลครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น ให้ดูกำหนดวันหมดเขตส่งผลงานตามศูนย์พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสที่สังกัดอยู่

สำหรับผู้ที่ส่งผลงานมาแล้วทุกท่าน เมื่อผ่านการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานต่างๆ แล้ว จะนำส่งไปยังศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี ภายในวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 เพื่อให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรีพิจารณาต่อไป

ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560


ด้วยในปีพุทธศักราช 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สำนักงานเลขาธิการคุรุสภานำผ้าพระกฐินพระราชทานไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา ณ พระอารามหลวง วัดคิรีวิหาร (ธ) ตำบลชำราก อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ในวันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 น. ตามประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ดังแนบมาพร้อมหนังสือนี้

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านแจ้งประกาศฯ เรื่อง การถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560 ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อให้ผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมอนุโมทนาและบริจาคทรัพย์โดยเสด็จพระราชกุศลกับสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา รายละเอียดตามปรากฏด้านล่างนี้

ช่องทางการบริจาคเงิน

  • กลุ่มการคลัง สำนักอำนวยการ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 หมายเลขโทรศัพท์ 02-282-3158
  • ธนาณัติ สั่งจ่าย “ปณฝ. ศึกษาธิการ 10304” ชื่อผู้รับ “เลขาธิการคุรุสภา”
  • โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขากระทรวงศึกษาธิการ ชื่อบัญชี “กฐินสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา” ประเภทบัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 059-0-10406-3

*ทั้งนี้ให้ส่งสำเนาใบโอนเงินให้กลุ่มการคลัง สำนักอำนวยการ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ตามที่อยู่ข้างต้นเพื่อจัดส่งใบเสร็จรับเงินหรือใบอนุโมทนาบัตรต่อไป

การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2560 จำนวน 5 รางวัล

ด้วยคุรุสภา กำหนดให้มีการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี พ.ศ. 2560 จำนวน 5 รางวัล เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มีผลงานดีเด่นด้านการสอนภาษาฝรั่งเศส ภาษาไทย การจัดการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นแบบอย่างที่ดีในวิชาชีพเป็นที่ประจักษ์ มีเกียรติและศักดิ์ศรีเป็นที่ยอมรับของสังคมและประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพดีเด่นสร้างคุณประโยชน์ด้านการศึกษาและดำรงตนอยู่ในศีลธรรมอันดีงามและเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประกอบวิชาชีพที่จะพัฒนาตนเอง พัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดผลสัมฤทธิ์แก่ผู้เรียน เป็นผลดีต่อการสอนของประเทศชาติ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ขอประชาสัมพันธ์ประกาศรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2560 จำนวน 5 รางวัล โดยกำหนดหมดเขตส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกทุกรางวัล ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 16.30 น.

ดาวโหลดเอกสารประกอบ
1. หนังสือนำ
2. สาระสำคัญ รางวัลของคุรุสภา 5 รางวัล
3. รวมเอกสาร รางวัลครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่นฯ ประจำปี 2560
4. รวมเอกสาร รางวัลครูภาษาไทยดีเด่นฯ ประจำปี 2560
5. รวมเอกสาร รางวัลครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปี 2560
6. รวมเอกสาร รางวัล “คุรุสดุดี” ประจำปี 2560
7. รวมเอกสาร รางวัลคุรุสภา ประจำปี 2560

หรือ ดาวโหลดเอกสารทั้งหมด คลิกที่นี่

ด่วนที่สุด – ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2559

ด้วย ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2559 ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา วันที่ 9 ธันวาคม 2559 ตามบทเฉพาะกาลกำหนดให้บุคคลสามารถขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาได้อีกครั้งดังนี้

1. ผู้ที่ดำรงตำแหน่งครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ ภายใต้พระราชบัญญัติครูพุทธศักราช 2488 อยู่ก่อนและยังคงประกอบวิชาชีพ ในวันที่ 12 มิถุนายน 2546
2. ผู้มีวุฒิปริญญาทางการศึกษา หรือ ปริญญาอื่นที่ ก.ค. กำหนดให้เป็นวุฒิที่ใช้ในการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูได้ และมีหลักฐานแสดงว่ายื่นคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียม ภายในวันที่ 14 มิถุนายน 2549
3. ผู้ที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาหมดอายุแล้วและยังไม่ได้ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต ซึ่งจะต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตภายในวันที่ 6 มิถุนายน 2560 หากพ้นกำหนดจะต้องชำระค่าดำเนินการกรณีต่ออายุล่าช้า เดือนละ 200 บาท นับตั้งแต่วันที่ใบอนุญาตหมดอายุ

เพื่อให้ผู้มีสิทธิ์ข้างต้นตามข้อ 1,2 และ 3 ให้ดำเนินการตามข้อบังคับ ภายในวันที่ 6 มิถุนายน 2560 ซึ่งขณะนี้ใกล้จะหมดระยะเวลาตามที่กำหนดแล้ว จึงขอแจ้งมาให้สถานศึกษาและหน่วยงานในเขตพื้นที่ให้บริการทราบและดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนดโดยด่วน

ดาวโหลดเอกสารแนบ
1. หนังสือนำ
2. ข้อมูลประชาสัมพันธ์
3. ข้อกำหนดข้อบังคับใบอนุญาต พ.ศ. 2559

การเปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไข (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง คุณสมบัติของผู้ต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พ.ศ…

ด้วยคณะกรรมการคุรุสภาในการประชุมครั้งที่ 9/2559 วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2559 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแนวทางการพัฒนาหลักเกณฑ์การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในรูปแบบการสะสมหน่วยคะแนนของกิจกรรมพัฒนา ดังนี้

1.เป็นกิจกรรมพัฒนาที่มีความหลากหลาย และสอดคล้องตามบริบทการประกอบวิชาชีพทางการศึกษาของแต่ละกลุ่มวิชาชีพ โดยคงกิจกรรมพัฒนาเพื่อการต่ออายุใบอนุญาตฯ ตามหลักเกณฑ์เดิม 12 กิจกรรม และเพิ่มกิจกรรมพัฒนาในรูปแบบต่างๆ ที่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาสามารถพัฒนาได้ด้วยตนเองผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์โดยไม่ต้องออกจากพื้นที่ปฏิบัติงาน โดยแบ่งประเภทกิจกรรมพัฒนาออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
ประเภทที่ 1 การเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถทางวิชาชีพ หรือวิชาการเฉพาะด้าน ประกอบด้วย กิจกรรมพัฒนา 7 กิจกรรม
ประเภทที่ 2 กิจกรรมพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา ประกอบด้วย กิจกรรมพัฒนา 13 กิจกรรม

2. กำหนดตัวชี้วัดกิจกรรมพัฒนาและหน่วยคะแนน โดยกำหนดให้ผู้ต่ออายุใบอนุญาตฯ จะต้องสะสมหน่วยคะแนนพัฒนาฯ ไม่น้อยกว่า 50 หน่วยคะแนน ภายใน 5 ปี นับแต่วันออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดยกำหนดสัดส่วนหน่วยคะแนนพัฒนาในกิจกรรมประเภทที่ 1 ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยคะแนน และกิจกรรมประเภทที่ ๒ ไม่น้อยกว่า 35 หน่วยคะแนน

3. กำหนดให้มี “ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง” ในสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เพื่อเป็นหน่วยดำเนินการในเรื่องต่างๆ ได้แก่
(1) ขึ้นทะเบียนหน่วยพัฒนาของรัฐและเอกชนที่คณะกรรมการคุรุสภาให้การรับรองกิจกรรมพัฒนา หรือหลักสูตรพัฒนาในรูปแบบต่าง ๆ
(2) กำหนดค่าหน่วยคะแนนกิจกรรมพัฒนา และการสะสมหน่วยคะแนนของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อการต่ออายุใบอนุญาตฯ

เนื่องจากการจัดทำ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง คุณสมบัติผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พ.ศ… ตามมติคณะกรรมการคุรุสภาดังกล่าวมีผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจึงเปิดรับฟังความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าว เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการคุรุสภาต่อไป ผู้ประสงค์จะแสดงความคิดเห็นสามารถดาวน์โหลด (ร่าง) ประกาศฯ และร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ (Google Form) ได้ตั้งแต่ วันที่ 10 – 28 เมษายน 2560

ร่วมแสดงความคิดเห็นคลิก

คุรุสภาให้ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2560

teachers

ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาดำเนินงานโครงการทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ ได้สร้างผลงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาวิชาชีพได้อย่างเป็นรูปธรรมและส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและคุณภาพการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 จึงขอประชาสัมพันธ์เรื่อง ดังกล่าวมายังท่าน หากประสงค์จะขอทุนอุดหนุนการวิจัยให้ส่งแบบคำขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย (R – KSP.01) และแบบข้อเสนองานวิจัย (R – KSP.02) พร้อมหลักฐานตามที่ระบุในประกาศไปยังสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ (ที่อยู่สำหรับส่งเอกสารระบุอยู่ในประกาศฯ) โดยกำหนดหมดเขตการส่งแบบคำขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยวันที่ 16 มกราคม 2560 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารประกอบ
1. หนังสือนำ
2. ประกาศคุรุสภาฯ
3. แบบคำขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย (R – KSP.01)
4. แบบข้อเสนองานวิจัย (R – KSP.02)

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาเปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานความรู้และมาตรฐานประสบการวิชาชีพ

%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%9f%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%87

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาเปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานความรู้และมาตรฐานประสบการวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และ ศึกษานิเทศก์

ด้วยคณะกรรมการคุรุสภาให้ความสำคัญกับการยกระดับคุณภาพของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทั้ง ๔ กลุ่มวิชาชีพ ได้แก่ ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ และมอบหมายให้สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาพิจารณาทบทวนการกำหนดมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในวิชาชีพให้มากขึ้น โดยให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา ดังนี้

1. ควรเปิดให้ผู้มีคุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาที่มิใช่ด้านการบริหารการศึกษา สามารถใช้คุณวุฒิดังกล่าวเป็นคุณสมบัติในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาได้ โดยอาจกำหนดให้บุคคลดังกล่าวเข้ารับการฝึกอบรมให้มีความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพที่คุรุสภากำหนด
2. ควรเพิ่มประสบการณ์วิชาชีพครู สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาจากเดิม 5 ปี เป็น 10 ปี สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้ปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ ซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน จัดทำเป็น (ร่าง ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ…. โดยยังคงยึดหลักการในการควบคุมการประกอบวิชาชีพตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 ซึ่งผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจะต้องเป็นผู้มีมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพที่คุรุสภากำหนดจึงจะขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้

เนื่องจากการปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพดังกล่าว มีผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งจากหน่วยผลิต หน่วยใช้ และผู้รับบริการทางการศึกษา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจึงเปิดรับฟังความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าว เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการคุรุสภาต่อไป ผู้ประสงค์จะแสดงความคิดเห็นสามารถดาวน์โหลด (ร่าง) ขัอบังคับฯ และร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ (Google Form) ได้ตั้งแต่วันที่ 23 – 29 พฤศจิกายน 2559

ดูร่างข้อบังคับ คลิก

ร่วมแสดงความคิดเห็น คลิก