Category Archives: ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

การเปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไข (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง คุณสมบัติของผู้ต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พ.ศ…

ด้วยคณะกรรมการคุรุสภาในการประชุมครั้งที่ 9/2559 วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2559 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแนวทางการพัฒนาหลักเกณฑ์การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในรูปแบบการสะสมหน่วยคะแนนของกิจกรรมพัฒนา ดังนี้

1.เป็นกิจกรรมพัฒนาที่มีความหลากหลาย และสอดคล้องตามบริบทการประกอบวิชาชีพทางการศึกษาของแต่ละกลุ่มวิชาชีพ โดยคงกิจกรรมพัฒนาเพื่อการต่ออายุใบอนุญาตฯ ตามหลักเกณฑ์เดิม 12 กิจกรรม และเพิ่มกิจกรรมพัฒนาในรูปแบบต่างๆ ที่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาสามารถพัฒนาได้ด้วยตนเองผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์โดยไม่ต้องออกจากพื้นที่ปฏิบัติงาน โดยแบ่งประเภทกิจกรรมพัฒนาออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
ประเภทที่ 1 การเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถทางวิชาชีพ หรือวิชาการเฉพาะด้าน ประกอบด้วย กิจกรรมพัฒนา 7 กิจกรรม
ประเภทที่ 2 กิจกรรมพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา ประกอบด้วย กิจกรรมพัฒนา 13 กิจกรรม

2. กำหนดตัวชี้วัดกิจกรรมพัฒนาและหน่วยคะแนน โดยกำหนดให้ผู้ต่ออายุใบอนุญาตฯ จะต้องสะสมหน่วยคะแนนพัฒนาฯ ไม่น้อยกว่า 50 หน่วยคะแนน ภายใน 5 ปี นับแต่วันออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดยกำหนดสัดส่วนหน่วยคะแนนพัฒนาในกิจกรรมประเภทที่ 1 ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยคะแนน และกิจกรรมประเภทที่ ๒ ไม่น้อยกว่า 35 หน่วยคะแนน

3. กำหนดให้มี “ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง” ในสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เพื่อเป็นหน่วยดำเนินการในเรื่องต่างๆ ได้แก่
(1) ขึ้นทะเบียนหน่วยพัฒนาของรัฐและเอกชนที่คณะกรรมการคุรุสภาให้การรับรองกิจกรรมพัฒนา หรือหลักสูตรพัฒนาในรูปแบบต่าง ๆ
(2) กำหนดค่าหน่วยคะแนนกิจกรรมพัฒนา และการสะสมหน่วยคะแนนของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อการต่ออายุใบอนุญาตฯ

เนื่องจากการจัดทำ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง คุณสมบัติผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พ.ศ… ตามมติคณะกรรมการคุรุสภาดังกล่าวมีผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจึงเปิดรับฟังความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าว เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการคุรุสภาต่อไป ผู้ประสงค์จะแสดงความคิดเห็นสามารถดาวน์โหลด (ร่าง) ประกาศฯ และร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ (Google Form) ได้ตั้งแต่ วันที่ 10 – 28 เมษายน 2560

ร่วมแสดงความคิดเห็นคลิก

ประชาสัมพันธ์ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2559

ด้วยมีการประกาศใช้ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2559 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือ วันที่ 9 ธันวาคม 2559 โดยได้ยกเลิกข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2547 ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 และข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 (สามารถดาวโหลดได้ที่เว็บไซต์คุรุสภา หรือเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา) ซึ่งข้อบังคับว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2559 ดังกล่าวมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับผู้ประกอบวิชาชีพครูและผู้บริหารสถานศึกษา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมหนังสือนี้

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 จึงขอประชาสัมพันธ์ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2559 และข้อกำหนดในข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบวิชาชีพดังกล่าวมาให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและประชาสัมพันธ์

ดาวโหลดไฟล์แนบ
1. หนังสือนำ
2. ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2559
3. ข้อกำหนดในข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบวิชาชีพ

การขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ในบทเฉพาะกาล ตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2559

ตามที่คณะกรรมการคุรุสภาออกข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2559 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เล่มที่ 133 ตอนพิเศษ 286 ง นั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 จึงขอประชาสัมพันธ์ข้อบังคับดังกล่าวมาให้ทราบโดยทั่วกัน โดยเฉพาะในบทเฉพาะกาลข้อ 27 ให้ครูซึ่งเป็นสมาชิกคุรุสภาตามพระราชบัญญัติครู พุทธศักราช 2488 อยู่แล้วก่อนพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ใช้บังคับ ที่ยังไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และหรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามตำแหน่งที่ประกอบวิชาชีพ ให้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตดังกล่าวตามแบบที่กำหนดต่อเลขาธิการภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับตั้งแต่วันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ (ภายในวันอังคารที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2560) จึงขอให้ท่านแจ้งบุคลากรในสังกัดของท่านที่เข้าข่ายอยู่ในบทเฉพาะกาลดำเนินการขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพภายในเวลาและวิธีการที่กำหนดในข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2559 ที่ส่งมาพร้อมเอกสารนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการประชาสัมพันธ์

เอกสารแนบพร้อมดาวโหลด
1. หนังสือนำ
2. ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2559

แนวทางการเตรียมเอกสารเพื่อขอหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครู โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเป็นการชั่วคราว

สามารถดาวโหลดเอกสารได้ตาม link ด้านล่างครับ

DOWNLOAD

สำรวจการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

large_1112221
ตามที่พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 กำหนดให้วิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ เป็นวิชาชีพควบคุม ห้ามมิให้ผู้ใดประกอบวิชาชีพควบคุมโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือแสดงด้วยวิธีใดๆ ให้ผู้อื่นเข้าใจว่าตนมีสิทธิหรือพร้อมจะประกอบวิชาชีพโดยไม่ได้รับอนุญาตจากคุรุสภา และห้ามมิให้สถานศึกษารับผู้ไม่ได้รับใบอนุญาตเข้าประกอบวิชาชีพควบคุมทำงานในสถานศึกษา เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคุรุสภา ทั้งนี้ หากผู้ใดฝ่าฝืนต้องได้รับโทษตามที่กฎหมายกำหนด นั้น

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 จึงขอให้ท่านสำรวจผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในสถานศึกษาของท่านว่ามีผู้ประกอบวิชาชีพ ครู และ ผู้บริหารสถานศึกษา ท่านใด ประกอบวิชาชีพโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรือไม่ ถ้ามีผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาท่านใด ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรือ ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือ หนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพโดยไม่มีใบอนุญาต จากคุรุสภา ขอให้เร่งดำเนินการดังนี้

1. ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2547 และข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 ให้ดำเนินการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต่อเลขาธิการคุรุสภา

2. ผู้ที่ไม่มีคุณสมบัติตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2547 และข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือสถานศึกษาดำเนินการขออนุญาตให้ผู้ประกอบวิชาชีพครูหรือผู้บริหารสถานศึกษาประกอบอาชีพโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต่อเลขาธิการคุรุสภา ทั้งนี้ ให้แสดงเหตุผลและความจำเป็นที่ต้องการให้ผู้นั้นประกอบวิชาชีพครูหรือผู้บริหารสถานศึกษาในสถานศึกษานั้นต่อไป เพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตด้วย สามารถศึกษารายละเอียดได้จากเว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th หัวข้อการอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

Continue reading

KSP RENEW โปรแกรมต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสำหรับสถานศึกษา

image_thumb[2]

ในปัจจุบันคุรุสภาได้มีช่องทางการในการให้บริการการต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทั้งหมด 4 ช่องทางคือ
1. ยื่นด้วยตนเองที่ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
2. ยื่นด้วยตนเองที่ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาในเขตพื้นที่บริการ
3. ส่งเอกสารด้วยตนเองผ่านทางไปรษณีย์
4. ยื่นผ่านสถานศึกษาด้วย โปรแกรม KSP RENEW

ในข้อ 4 นี้ โปรแกรม KSP RENEW ได้ออกแบบมาเพื่อให้สถานศึกษาดำเนินการต่ออายุใบประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้ครูในสังกัดได้ โดยไม่ต้องเดินทางไปที่เขต หรือที่กรุงเทพฯ โดยโปรแกรมนี้สามารถดาวโหลดโปรแกรม และ คู่มือการใช้งานได้ที่

KSP RENEW by คุรุสภา

ทั้งนี้เพื่อนำเสนอเป็นทางเลือกหนึ่งในการต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาของท่านมีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตามบทเฉพาะกาลมาตรา 84 และมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2556

img_0d93212c0dae35c1f111648b42be2696

ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2557 ข้อ 15 กำหนดให้ผู้มีสิทธิได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตามบทเฉพาะกาลมาตรา 84 และมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ให้ยื่นคำขอภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ และในระหว่างที่ยังไม่ได้ยื่นคำขอให้มีสิทธิประกอบวิชาชีพเสมือนเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกับมติคณะกรรมการคุรุสภา กำหนดให้วันที่ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2557 มีผลบังคับใช้คือวันที่ 9 ธันวาคม 2557 เป็นวันออกใบอนุญาต นั้น

คุรุสภาพบว่ายังมีผู้มีสิทธิได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาดังกล่าวข้างต้นมายื่นคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต่อเลขาธิการคุรุสภา ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตามบทเฉพาะกาลมาตรา 84 และมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2556 เสร็จสิ้นโดยไว คุรุสภาจึงได้ออกประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่องการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตามบทเฉพาะกาลมาตรา 84 และมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2556 ตามที่แนบมาพร้อมนี้

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 จึงขอประชาสัมพันธ์ประกาศฉบับนี้ให้ท่านทราบโดยทั่วกัน พร้อมสำรวจตัวท่านเองและบุคลากรในสังกัดของท่านว่าเข้าข่ายผู้มีสิทธิ์ได้รับใบอนุญาตตามประกาศข้างต้นหรือไม่ หากมีให้รีบดำเนินการขอใบอนุญาตตามรายละเอียดที่ปรากฏในประกาศทันที

หนังสือนำ + ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา

ปรับหลักเกณฑ์การอนุญาตให้บุคคลประกอบวิชาชีพครู โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

img_0d93212c0dae35c1f111648b42be2696

ด้วยคณะกรรมการคุรุสภาในการประชุมครั้งที่ 1/2557 วันที่ 30 มกราคม 2557 ครั้งที่ 2/2557 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 ครั้งที่ 8/2557 วันที่ 2 มิถุนายน 2557 และครั้งที่ 12/2557 วันที่ 21 สิงหาคม 2557 มีมติเห็นชอบปรับหลักเกณฑ์การให้บุคคลประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พร้อมทั้งอนุมัติให้ใช้แบบขออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและผู้บริหารสถานศึกษา

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 จึงขอแจ้งการปรับหลักเกณฑ์และแบบขออนุญาตฯ มาให้ท่านทราบ และนำไปใช้นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

1.หนังสือนำ
2.หลักเกณฑ์การให้บุคคลประกอบวิชาชีพครู โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
3.แบบขออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (คส.09.10)
4.แบบขออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา (คส.09.20)

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ครั้งที่ 1

Classroom

ตามที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจะดำเนินการรับสมัครฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของ คุรุสภา 9 มาตรฐาน ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 17 มีนาคม – 4 เมษายน 2557 ผ่านระบบรับสมัครฝึกอบรมออนไลน์ บนเว็บไซต์คุรุสภา นั้น

ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมจะต้อง
1. เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ครูที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตจากคุรุสภา และ
2. มีผลการเทียบโอน หรือมีผลการทดสอบความรู้บางส่วนแต่ยังไม่ครบ 9 มาตรฐาน ตามที่กำหนดในข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ พ.ศ. 2548 ตามประกาศคุรุสภา เรื่อง รับสมัครฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ครั้งที่ 1

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 จึงขอประชาสัมพันธ์ประกาศนี้ให้บุคลากรในสังกัดของทราบโดยทั่วกัน

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
1. หนังสือนำ
2. ประกาศอบรมฯ

ข้อควรระวังในการยื่นแบบต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

ดาวน์โหลด

ตามที่คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ได้ประชาสัมพันธ์การต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาสำหรับผู้ที่ใบอนุญาตจะหมดอายุในเดือนธันวาคม 2557 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2557 ปรากฏว่ามีผู้มายื่นขอต่ออายุกรอกเอกสารและเตรียมหลักฐานมาผิดเป็นจำนวนมาก นั้น

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 จึงขอประชาสัมพันธ์รายชื่อหลักฐานที่ผู้มายื่นคำขอต่ออายุส่วนใหญ่มักมิได้แนบด้วย ดังนี้
1. สำเนาปริญญาบัตร
2. สำเนาใบรายงานผลทางการศึกษา (หากไม่มีใช้ สำเนา กพ.7, สำเนาสมุดประจำตัวครู หรือสำเนาสัญญาจ้าง)
3. ใบเสร็จชำระเงินจากไปรษณีย์

ส่วนเอกสาร คส.02.10(ครู) และ คส.02.20(ผอ.และรอง ผอ.) มักกรอกข้อมูลผิดตรงส่วนต่อไปนี้
1. ตอนที่ 1 ตรงส่วนของประสบการณ์ในตำแหน่งที่ขอต่ออายุใบอนุญาต ข้อนี้ห้ามเว้นว่าง
2. ตอนที่ 2 ส่วนของ มาตรฐานความรู้และประสบการณ์ วันเดือนปีที่สำเร็จการศึกษา ข้อนี้ห้ามกรอกเฉพาะปี ให้กรอกให้ครบทั้ง วัน เดือน และ ปี
3. ตอนที่ 3 ส่วนของ ผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน กิจกรรมพัฒนาตัวเองให้กรอกมาให้ครบถ้วน อย่างน้อย 3 กิจกรรม และกรอกให้ตรงกับข้อกำหนดของแต่ละข้อ

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 จึงขอประชาสัมพันธ์ข้อควรระวังดังรายละเอียดข้างต้นให้ทราบโดยทั่วกัน หากแบบขอต่ออายุของท่านใดกรอกผิดหรือหลักฐานไม่ครบถ้วนทางคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 จะไม่สามารถดำเนินการต่ออายุใบประกอบวิชาชีพให้ท่านได้