Category Archives: เครือข่ายวิชาชีพ

แนวทางการส่งเสริม สนับสนุน เครือข่ายพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา แบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ประจำปี 2560

ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้ดำเนินงาน “งานเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา” ประจำปี 2560 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีการรวมตัวกันเป็นเครือข่ายทางวิชาชีพ ในรูปแบบของ “ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ” (Professional Learning Community: PLC) โดยจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่เครือข่ายฯ เพื่อนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและคุณภาพการศึกษาอย่างแท้จริง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 จึงขอแจ้งประกาศดังกล่าวมายังท่านเพื่อทราบและประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนส่งโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพ ประจำปี 2560 รายละเอียดดังแนบ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ksp.or.th

เอกสารแนบ
1. หนังสือนำ
2. ประกาศแนงทางการส่งเสริมฯ เครือข่ายพัฒนาวิชาชีพครู ประจำปี 2560
3. แบบเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุน ประจำปี 2560

ประชาสัมพันธ์ แนวทางการส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา

img_6ae82f56ab41ba608a79a6b096d2bc46

ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้ดำเนินงาน “งานเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพครู” ประจำปี 2559 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีการรวมตัวกันเป็นเครือข่ายทางวิชาชีพในรูปแบบของ “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” (Professional Learning Community: PLC) โดยจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่เครือข่ายฯ เพื่อนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและคุณภาพการศึกษาอย่างแท้จริง นั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ขอประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง แนวทางการส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ทราบโดยทั่วกัน และขอเชิญชวนส่งโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพ ประจำปี 2559 รายละเอียดตามเอกสารแนบ และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ksp.or.th

เอกสารแนบ
1. หนังสือนำ
2. ประกาศคุรุสภา เรื่อง แนวทางการส่งเสริมฯ
3. แบบเสนอโครงการ

แจ้งผลการคัดเลือกการให้เงินอุดหนุนแก่เครือข่ายพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษาของคุรุสภา ประจำปี 2557

france

ในการประชุมคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ครั้งที่ 3/2557 วันที่ 15 พฤษภาคม 2557 ได้มีการพิจารณาการให้เงินอุดหนุนแก่เครือข่ายพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษาของคุรุสภา ประจำปี 2557 ซึ่งมีการพิจารณาเสร็จสิ้นแล้วนั้น

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ขอแจ้งว่าโครงการของชมรมที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามีทั้งสิ้น 1 ชมรมคือ

1. ชมรมภาษาไทย ประธาน นางทองคำ ปัทมเกตุ

ส่วนชมรมผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประธาน นายชาตรี บุญชูงาม และ ชมรมครูสุขศึกษาและพลศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ประธาน นายศุภชัย วันเจียม นั้นไม่ผ่านความเห็นชอบเนื่องจากคุณสมบัติเบื้องต้นไม่ผ่าน 1 ข้อ คือ ไม่ได้เป็นสมาชิกวารสารวิทยาจารย์ก่อนวันยื่นเสนอโครงการ

การให้เงินอุดหนุนสมาชิกเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษาของคุรุสภา ประจำปี 2557

images

ด้วยคุรุสภาได้ออกประกาศคุรุสภา เรื่อง การให้เงินอุดหนุนแก่สมาชิกเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษาของคุรุสภา ประจำปี 2557 เพื่อให้สมาชิกเสนอโครงการจัดกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพขอรับเงินอุดหนุนประจำปี 2557 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คุรุสภากำหนด

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 จึงขอให้สมาชิกศูนย์เครือข่ายวิชาชีพทุกแห่งในสังกัดทำความเข้าใจระเบียบวิธีการให้เงินอุดหนุนฯ ประจำปี 2557 ตามประกาศที่ให้ดาวโหลดด้านล่างให้ละเอียด และหากประสงค์จะขอรับเงินอุดหนุนโครงการพัฒนาวิชาชีพ ขอให้ท่านส่งแบบเสนอโครงการมาตามเงื่อนไขด้านล่างนี้

1.ขอเงินอุดหนุนส่วนที่ 1 ขอให้จัดส่งแบบเสนอโครงการ (แบบเงินอุดหนุน 1) พร้อมหลักฐาน ไปยังคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ของจังหวัดปราจีนบุรี
2.ขอเงินอุดหนุนส่วนที่ 2 ขอให้จัดส่งแบบเสนอโครงการ (แบบเงินอุดหนุน 2) พร้อมหลักฐาน ไปยังคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาที่ท่านสังกัดอยู่

โดยท่านต้องส่งแบบเสนอโครงการฯ ภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 เวลา 16.00 น. ทั้งนี้เพื่อให้ทันการนัดประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาโครงการ หากท่านส่งแบบเสนอโครงการฯ พ้นกำหนดดังกล่าว โครงการของท่านจะหมดสิทธิ์การได้รับพิจารณาการรับเงินสนับสนุน

ขอย้ำ ภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 เวลา 16.00 น. นะครับ

ประกาศและรายละเอียดทั้งหมด DOWNLOAD

ประกาศการอนุมัติให้เงินอุดหนุนแก่สมาชิกศูนย์เครือข่ายพัฒนาวิชาชีพฯ ประจำปี 2556

Capture

คณะกรรมการคุรุสภา ในการประชุมครั้งที่ 12/2556 วันที่ 19 กันยายน 2556 ได้อนุมัติเงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพ ประจำปี 2556 ให้แก่สมาชิกศูนย์เครือข่ายพัฒนาวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา จำนวน 534 แห่ง เป็นเงิน 6,500,000 บาท (หกล้านห้าแสนบาทถ้วน) ซึ่งมีชมรม/สมาคมของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในสังกัดคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 รวมอยู่ด้วย 3 ชมรม คือ

  1. ชมรมครูสุขศึกษาและพลศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 – นายสามารถ อ่อนสนิท
  2. ชมรมภาษาไทย – คุณทองคำ ปัทมเกตุ
  3. ชมรมเครือข่ายผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา – นายสมศักดิ์ เพชรพรหม

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 จึงขอประชาสัมพันธ์ประกาศการอนุมัติเงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพให้ชมรม/สมาคมของท่านให้ทราบ ดังประกาศที่แนบมาในไฟล์ด้านล่าง ทั้งนี้ทางสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้มีหนังสือแจ้งมายังท่านโดยตรงแล้วขอให้ท่านโปรดส่งแบบตอบรับและใบเสร็จรับเงินกลับไปยังสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาด้วย เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อการอนุมัติเงินสนับสนุนในปีถัดไป

ประกาศการอนุมัติให้เงินอุดหนุนฯ ประจำปี 2556

การให้เงินอุดหนุนแก่สมาชิกศูนย์เครือข่ายพัฒนาวิชาชีพฯ ประจำปี 2556

images

ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา มีนโยบายสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และได้จัดตั้งศูนย์เครือข่ายพัฒนาวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาขึ้นโดยส่งเสริมสนับสนุนสมาชิกศูนย์เครือข่ายพัฒนาวิชาชีพฯ ให้ดำเนินกิจกรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพในการประกอบวิชาชีพให้เกิดประสิทธิภาพและส่งผลดีต่อการศึกษา

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 จึงขอประชาสัมพันธ์ประกาศคุรุสภาฯ ดังกล่าวพร้อมแบบเสนอโครงการฯ มายังนายกสมาคม/ประธานชมรมสมาชิกศูนย์เครือข่ายวิชาชีพทุกท่าน ในสังกัดสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาทุกท่าน หากท่านมีความประสงค์จะขอรับเงินสนับสนุนให้ดำเนินการกรอกแบบเสนอโครงการและรวบรวมเอกสารหลักฐานส่งไปยังสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ภายในวันที่ 1 – 15 สิงหาคม 2556 หากพ้นกำหนดแล้วถือว่าท่านสละสิทธิ์

เอกสารรายละเอียดและการขอเงินอุดหนุนสามารถดาวโหลดได้จากด้านล่าง

สำรวจสถานภาพสมาชิกศูนย์เครือข่ายพัฒนาวิชาชีพ

ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลสถานภาพสมากชิกศูนย์เครือข่ายพัฒนาวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อปรับปรุงทะเบียนสมาชิกศูนย์เครือข่ายพัฒนาวิชาชีพฯ ให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบัน โดยขอความร่วมมือจากชมรม/สมาคมวิชาชีพทางการศึกษากรอกแบบสำรวจตามสิ่งที่ส่งมาด้วยและจัดส่งให้สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ภายในวันที่ 10 มกราคม 2556
Continue reading