Category Archives: อบรมศีลธรรมฯ

ยกเลิกโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2558

ตามที่คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2558 และได้ดำเนินการรับสมัครผู้ประสงค์เข้ารับการอบรมจนหมดเขต ปรากฏว่ามีผู้ประสงค์เข้ารับการอบรมเพียง 14 คน ซึ่งไม่ถึงเกณฑ์ขั้นต่ำ 60 คน ที่ให้จัดอบรมได้ นั้น

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 จึงขอยกเลิกการจัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2558 ตามเหตุผลดังกล่าวข้างต้น และขอให้ท่านแจ้งบุคลากรในสังกัดของท่านทราบด้วย

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ปี 2558

Buddha3

ด้วยคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ได้กำหนดจัดกิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตามโครงการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาของคุรุสภา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้ประพฤติปฏิบัติตนด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของวิชาชีพ ณ วัดป่ามะไฟ ต.โคกไม้ลาย อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี โดยกำหนดการจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 จึงขอเชิญชวนท่านและผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในสังกัดเข้าร่วมรับการพัฒนาฯ โดยผู้ที่ประสงค์จะเข้ารับการพัฒนาให้กรอกแบบ คส.4/2558 ตามที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้ส่งกลับมายังคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ภายในวันที่ 13 มีนาคม 2558 เวลา 16.30 น.

อนึ่ง ผู้เข้าร่วมอบรมพัฒนาโครงการนี้ในปีที่ผ่านมา (ปี 2553-2557) ไม่สามารถสมัครเข้ารับพัฒนาในปีนี้ได้

คส 4 – 2558

เลื่อนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตามโครงการเสริมสร้างศีลธรรม ประจำปี 2557

buddha

ด้วยคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 กำหนดจัดกิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตามโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาของคุรุสภา ระหว่างวันที่ 9 – 13 มิถุนายน 2557 ณ ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ ตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี และสิ้นสุดการส่งแบบแสดงความประสงค์วันที่ 23 พฤษภาคม 2557 ปรากฏว่ามีผู้ประสงค์เข้ารับการอบรมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (30 คน)

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 จึงขอเลื่อนการอบรมโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2557 ออกไปก่อน จึงขอแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

หนังสือนำ เลื่อนการจัดโครงการศีลธรรมฯ 2557

โครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2557

Capture

ด้วยคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ได้กำหนดจัดกิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตามโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาของคุรุสภา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้ประพฤติปฏิบัติตนด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของวิชาชีพ ระหว่างวันที่ 9 – 13 มิถุนายน 2557 ณ ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ ตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี กำหนดการจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ทั้งนี้ ขอความกรุณาให้ผู้ประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาจัดส่งแบบแสดงความประสงค์ (คส.4/2557) มายังคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2557 เวลา 16.00 น.

แบบแสดงความประสงค์ คส.4/2557

ผลการคัดเลือกรางวัล “คุรุคุณธรรม” ประจำปี 2556

Capture

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพ ประจำปี 2556 และสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจะจัดพิธีมอบรางวัลดังกล่าวในงานวันครู พ.ศ. 2557 วันที่ 16 มกราคม 2557 ณ หอประชุมคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 จึงขอประชาสัมพันธ์ประกาศดังกล่าวให้ทราบโดยทั่วกัน

ผลการคัดเลือกรางวัล “คุรุคุณธรรม” ประจำปี 2556

ขอเชิญร่วมทำบุญผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนในการสร้างกุฏิกรรมฐาน – บูรณะศาลาปฏิบัติธรรม

299183

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต ๑ และชมรมเครือข่ายครูดี ลำปาง เขต ๑ มีเจตนาร่วมกันที่จะจัดตั้งกองผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนในการสร้างกุฏิกรรมฐาน – บูรณะศาลาปฏิบัติธรรม ทอดถวาย ณ วัดบรรพตสิต ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง ในวันศุกร์ที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ขอเชิญชวนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทุกท่านและประชาชนที่สนใจทุกคนร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างกฏิกรรมฐานและบูรณปฏิสังขรณ์ศาลาปฏิบัติธรรม ทอดถวาย อักจักเอื้ออำนวยประโยชน์แก่บวรพระพุทธศาสนาและประชาชนทั่วไป โดยโอนเงินร่วมทำบุญได้ที่ ธนาคารกรุงไทย สาขา ประตูชัย ชื่อบัญชี “ชมรมเครือข่ายครูดี ลำปาง เขต 1” ประเภทบัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 536-0-62478-7 พร้อมส่งหลักฐานการโอนเงินหรือสำเนาใบรับฝากเงิน และแจ้งชื่อ-สกุล/ที่อยู่ ไปให้คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 1 ทางไปรษณีย์ที่อยู่ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 1 ถ.ลำปาง-งาว ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000 หรือโทรสารหมายเลข 0-5423-6400 เพื่อดำเนินการออกใบเสร็จรับเงินหรือใบอนุโมทนาบัตรต่อไป

เอกสารเพิ่มเติม
1. หนังสือเชิญชวนและใบฎีกา

รูปโครงการอบรมเสริมสร้างศีลธรรมฯ คสพท.ปราจีนบุรี เขต 2 ประจำปี 2556

IMG_6445

สำหรับผู้เข้าอบรมที่ต้องการรูปภาพสามารถดูได้จากลิงค์ด้านล่างครับ

รูปวันที่ 8 – 10 ก.ค. 2556
รูปวันที่ 11 – 12 ก.ค. 2556

[ด่วนที่สุด] กำหนดการและรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2556

รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมbuddha
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ขอประกาศรายชื่อผู้ที่เข้าร่วมการอบรมเสริมสร้างศีลธรรมฯ (หลักสูตร 5 วัน) ประจำปี 2556 ตามรายละเอียดด้านล่างนี้พร้อมกับกำหนดการณ์ ขอให้ผู้เข้ารับการอบรมเตรียมตัวมาให้พร้อมในเรื่องของเครื่องใช้ส่วนตัว ชุดขาว ยาโรคประจำตัว ทางคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะได้รับความรู้และบุญกุศลอย่างเต็มกำลัง

1. หนังสือนำ
2. กำหนดการ
3. รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม

แจ้งให้สมัครสมาชิกเครือข่ายครูดีปราจีนบุรี เขต 2 สำหรับสมาชิกรุ่น 1 และ 2

Logo_ ชมรมครูดี7-small

ด้วยคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ได้จัดตั้งชมรมเครือข่ายครูดีปราจีนบุรี เขต 2 ขึ้นเพื่อส่งเสริมโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 จึงขอความร่วมมือผู้ที่เคยอบรมโครงการเสริมสร้างศีลธรรมฯ ปี 2554 (รุ่น 1) และ ปี 2555 (รุ่น 2) ให้กรอกใบสมัครและส่งกลับมายังคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2556 เพื่อรวบรวมและแจ้งสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาต่อไป

สามารถดูรายชื่อและใบสมัครได้จากลิงค์ด้านล่างนี้

รายชื่อสมาชิกรุ่น 1 และ 2 พร้อมใบสมัคร

สมัครสมาชิกชมรมเครือข่ายครูดีปราจีนบุรี เขต 2

Logo_ ชมรมครูดี7-small

ด้วยคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ได้จัดตั้งชมรมเครือข่ายครูดีปราจีนบุรี เขต 2 ขึ้นเพื่อส่งเสริมโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 จึงขอครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดที่สนใจสมัครเข้าชมรมเครือข่ายครูดีปราจีนบุรี เขต 2 กรอกใบสมัครและส่งมายังคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2556 เพื่อรวบรวมและแจ้งสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาต่อไป
Continue reading