Category Archives: หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม

การส่งผลงานวิจัยและผลงานนวัตกรรมสถานศึกษาเข้าร่วมการคัดสรรกับคุรุสภา ประจำปี 2560

ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้ออกประกาศ เรื่อง การส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมคัดสรรเพื่อนำเสนอในการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2560 และ เรื่อง การส่งผลงานเข้ารับการคัดสรรรางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2560 รายละเอียดดังแนบ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 จึงขอแจ้งประกาศดังกล่าวมายังท่านเพื่อทราบและประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมการคัดสรรกับคุรุสภา ประจำปี 2560 รายละเอียดตามเอกสารแนบ หรือ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ksp.or.th

เอกสารแนบ
1. หนังสือนำ
2. การส่งผลงานหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม
3. การส่งงานวิจัยเพื่อเข้าร่วมการคัดสรรเพื่อเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ

ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานวิจัยและนวัตกรรมสถานศึกษาเข้าร่วมการคัดสรรกับคุรุสภา ประจำปี 2559

2013121341723

ด้วยคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพได้ออกประกาศคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ เรื่อง การส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมคัดสรรเพื่อนำเสนอในการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2559 และประกาศมาตรฐานวิชาชีพ เรื่อง การส่งผลงานเข้ารับการคัดสรรรางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2559

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 จึงขอแจ้งประกาศดังกล่าวมายังท่านเพื่อทราบและประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการในโรงเรียนของท่านทราบด้วย และเชิญชวนส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมการคัดสรรกับคุรุสภา ประจำปี 2559 รายละเอียดตามเอกสารแนบ หรือ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ksp.or.th

เอกสารที่เกี่ยวข้องสามารถดาวโหลดได้ที่ LINK ด้านล่าง

CCI29122558

1. หนังสือนำ


2. ประกาศ การส่งผลงานวิจัยฯ พร้อมแบบฟอร์ม
3. ประกาศ หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม พร้อมแบบฟอร์ม

ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานวิจัยและนวัตกรรมสถานศึกษาเข้าร่วมการคัดสรรกับ คุรุสภา ประจำปี 2558

งานวิจัย

ด้วยคุรุสภาได้ดำเนินงานโครงการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2558 และโครงการหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2558 การส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพโดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐาน อีกทั้งยังเป็นการยกย่องผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และสถานศึกษาที่คิดค้นและพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมสถานศึกษาที่มีคุณภาพและคุณค่าทางวิชาการ ส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน คุณภาพการศึกษา และการพัฒนาวิชาชีพร่วมกัน

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต ๒ จึงขอแจ้งประกาศทั้ง ๒ ฉบับมายังท่านเพื่อทราบ และขอให้ประชาสัมพันธ์ให้ทราบด้วย จักขอบคุณมาก

เอกสารแนบ
1. การส่งผลงานวิจัย ประจำปี 2558
2. การส่งผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2558

ประกาศผลงานรางวัลหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2557

P5Md1GoYs60909MonDec2014

SANY1764

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้ดำเนินโครงการหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรมประจำปี 2557 โดยมีผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรมผ่านการประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษา 467 เรื่อง และระดับประเทศ 74 เรื่อง โดยสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลระดับเขตพื้นที่การศึกษาจะเข้ารับเกียรติบัตรในงานวันครูที่ 16 มกราคม ๒๕๕๘ ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร่วมกับคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้จัด และสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลระดับประเทศจะเข้ารับโล่รางวัลในงานวันครูที่ 16 มกราคม ๒๕๕๘ ณ อาคารหอประชุมคุรุสภา กรุงเทพมหานคร

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต ๒ จึงขอแจ้งเพื่อทราบและขอให้ท่านโปรดช่วยประชาสัมพันธ์ประกาศดังกล่าวทั้ง ๒ ฉบับ ให้ทราบโดยทั่วกัน จักขอบคุณมาก

เอกสารแนบ
1. ประกาศผลรางวัล ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
2. ประกาศผลรางวัล ระดับประเทศ

แจ้งผลการคัดเลือกรางวัลหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี พ.ศ. 2557

istock_000008845773small

ในการประชุมคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ครั้งที่ 3/2557 วันที่ 15 พฤษภาคม 2557 ได้มีการพิจารณาโรงเรียนที่สมควรได้รับรางวัลรางวัลหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2557 ซึ่งมีการพิจารณาเสร็จสิ้นแล้วนั้น

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 จึงขอแจ้งผลการพิจารณาโรงเรียนที่สมควรได้รับรางวัลหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2557 มายังท่านตามเอกสารแนบด้านล่าง เพื่อดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันต่อไป

ประกาศรางวัลหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม 2557

การส่งผลงานวิจัยเพื่อเข้าร่วมการคัดสรรรางวัล ประจำปี 2557

11-02-14-22-30-17-s

ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้กำหนดเปิดรับผลงานวิจัยเพื่อเข้ารับการคัดสรรรางวัลประจำปี 2557 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาได้มีการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่องโดยใช้ กระบวนการวิจัยเป็นฐาน ในการพัฒนาทุกด้าน อีกทั้งยังเป็นการยกย่องผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่คิดค้นและพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพและคุณค่าทางวิชาการส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน คุณภาพการศึกษา และการพัฒนาวิชาชีพร่วมกัน รายละเอียดตามประกาศด้านล่าง

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 จึงขอประชาสัมพันธ์ประกาศดังกล่าวไปยังผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในสังกัดทราบ หากประสงค์เสนอผลงานวิจัยเข้ารับการพิจารณาคัดสรร ให้จัดทำผลงานตามแบบที่กำหนด (รายละเอียดตามไฟล์ที่สามารถดาวโหลดได้ด้านล่าง) และส่งผลงานด้วยตัวเองหรือทางไปรษณีย์ไปที่ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา สำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ กลุ่มพัฒนาการประกอบวิชาชีพ 128/1 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 (วงเล็บมุมซองด้านขวาบน ว่า “ส่งผลงานวิจัยของคุรุสภา ประจำปี 2557) ภายในวันจันทร์ที่ 21 เมษายน 2557 ในวันและเวลาราชการ

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

  1. หนังสือนำ
  2. ประกาศการส่งผลงานวิจัยฯ
  3. รายละเอียดการจัดทำผลงานวิจัยฯ

การส่งผลงานเข้ารับการคัดสรรรางวัล หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2557

istock_000008845773small

ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้กำหนดเปิดรับผลงานนวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อเข้ารับการคัดสรรรางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2557 เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นการพัฒนาวิชาชีพ มุ่งให้สถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระดับขั้นพื้นฐาน และอุดมศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรีของรัฐและเอกชนได้ให้ความสำคัญ และตื่นตัวในการคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการศึกษาที่เหมาะสมกับบริบท เป้าหมายการพัฒนา และสอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษาอย่างแท้จริง รายละเอียดตามประกาศที่สามารถดาวโหลดได้ด้านล่าง

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 จึงขอแจ้งประกาศดังกล่าวเพื่อทราบ หากสถานศึกษาประสงค์เสนอผลงานเข้ารับการพิจารณาคัดสรร ให้จัดทำผลงานตามแบบที่กำหนด (ไฟล์ที่ 3) และจัดส่งมายังคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ภายในวันศุกร์ที่ 4 เมษายน 2557 หากพ้นจากวันที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์

ท่านสามารถดาวโหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้องได้จากลิงค์ด้านล่าง

  1. หนังสือนำ
  2. ประกาศ และ แบบ นร.1
  3. รายละเอียดและข้อกำหนดในการส่งผลงาน

ผลการคัดสรรผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2556

innovation

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้ดำเนินโครงการหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรมประจำปี 2556 โดยมีผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรมผ่านการประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษา 460 เรื่อง และระดับประเทศ 80 เรื่อง โดยสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลระดับเขตพื้นที่การศึกษาจะเข้ารับเกียรติบัตรในงานวันครูที่ 16 มกราคม ๒๕๕๗ ณ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลระดับประเทศจะเข้ารับโล่รางวัลในงานวันครูที่ 16 มกราคม ๒๕๕๗ ณ อาคารหอประชุมคุรุสภา กรุงเทพมหานคร ดังเอกสารด้านล่าง

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต ๒ จึงขอประชาสัมพันธ์ประกาศดังกล่าวทั้ง ๒ ฉบับ ให้ท่านทราบโดยทั่วกัน

ผลการคัดสรรผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2556

ประกาศผลรางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” คสพท.ปราจีนบุรี เขต 2 ประจำปี 2556

ประกาศผลรางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” คลิกเพื่ออ่าน

เชิญชวนสถานศึกษาและผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ส่งผลงานนวัตกรรมเข้าร่วมคัดสรรประจำปี 2556

laboratory_beakerผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและสถานศึกษาที่สนใจ สามารถส่งผลงานนวัตกรรมเข้ารับการคัดสรรได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 5 เมษายน 2556 โดยส่งผลงานไปยังคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาในเขตพื้นที่ของท่าน

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดแบบฟอร์มการส่งผลงานได้ ที่นี่

หรือติดต่อสอบถามที่ โทร. 0-2280-6366
กลุ่มพัฒนาการประกอบวิชาชีพ สำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ