Category Archives: หนึ่งแสนครูดี

ประกาศผลรางวัล หนึ่งแสนครูดี ครูผู้สอนดีเด่น และ ครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น ประจำปี 2558

champion-2

ด้วยคณะกรรมการคุรุสภา ในการประชุมครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2558 มีมติอนุมัติผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี พ.ศ. 2558 จำนวน 37,780 คน และอนุมัติผลการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2558 จำนวน 2,324 คน และตามที่คุรุสภาร่วมกับสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้คัดเลือกผู้ที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็นครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2558 จำนวน 6 คน นั้น

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 จึงขอแจ้งประกาศคุรุสภา ทั้ง 3 ชุดมายังท่านเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่ได้รับรางวัลและบุคลากรในสังกัดทราบโดยทั่วกัน

1. หนังสือนำ
2. ประกาศรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2558
3. ประกาศรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2558
4. ประกาศรางวัลครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น ประจำปี 2558

ประกาศการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี พ.ศ. 2558

LOGO1san
ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กำหนดให้มีการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครู ประจำปี พ.ศ. 2558

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 โดยคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดีปี ประจำปี 2558 เรียบร้อยแล้ว มีผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาได้รับรางวัลทั้งสิ้น 54 คน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จึงขอให้ท่านแจ้งบุคลากรในสังกัดให้ทราบโดยทั่วกัน

1. หนังสือนำ
2. ประกาศรายชื่อ

การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี พ.ศ. 2558

LOGO1san

ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กำหนดให้มีการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครู ประจำปี พ.ศ. 2558

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ขอให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ทั้งรัฐและเอกชน ดำเนินการดังนี้
1. (ครู) – เสนอผู้ประกอบวิชาชีพครูที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศฯ ต่อคณะกรรมการสถานศึกษา ให้คัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพครู ที่สมควรได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี จำนวนไม่เกินร้อยละ 20 ของจำนวนผู้ประกอบวิชาชีพครูในสถานศึกษานั้นๆ แล้วจัดเรียงลำดับผู้ได้รับการคัดเลือก พร้อมแบบเสนอขอรับการคัดเลือก แบบประเมินเกณฑ์การคัดเลือก และ หลักฐานต่างๆ ของแต่ละท่าน ส่งมายังคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2
2. (รอง ผอ. ร.ร.) – เสนอรายชื่อรองผู้บริหารสถานศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศฯ ต่อคณะกรรมการสถานศึกษา ให้คัดเลือกรองผู้บริหารสถานศึกษา ที่สมควรได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี จำนวนไม่เกินร้อยละ 20 ของจำนวนผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาในสถานศึกษานั้นๆ แล้วจัดเรียงลำดับผู้ได้รับการคัดเลือก พร้อมแบบเสนอขอรับการคัดเลือก แบบประเมินเกณฑ์การคัดเลือก และ หลักฐานต่างๆ ของแต่ละท่าน ส่งมายังคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2
3. (ผอ. ร.ร.) – ผู้บริหารสถานศึกษาที่ยังไม่เคยได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี หากตรวจสอบคุณสมบัติของตัวเองตามประกาศคุรุสภาแล้วปรากฏว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน สามารถส่งรายชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกรางวัลหนึ่งแสนครูดีได้ โดยให้กรอกแบบเสนอขอรับการคัดเลือกและ หลักฐานต่างๆ ส่งมายังคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2

แบบเสนอขอรับการคัดเลือกนั้นกรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้องและแนบหลักฐานตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 มาด้วย หากทางเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลแล้วไม่ถูกต้องท่านจะไม่ได้รับการพิจารณารางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2558

ขอให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาโปรดส่งรายชื่อและแบบเสนอขอรับการคัดเลือกพร้อมหลักฐานประกอบที่ครบถ้วนทั้ง 3 ข้อที่กล่าวมาข้างต้นไปยังคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ภายในวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2558 เวลา 16.00 น. หากเลยกำหนดแล้วจะถือว่าสละสิทธิ์

1.ประกาศรับสมัครพร้อมแบบฟอร์มต่างๆ
2. รายละเอียดการส่งผลงานหนึ่งแสนครูดี 2558

ประกาศรายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี พ.ศ. 2557

LOGO1san

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา โดยคณะกรรมการคุรุสภา ในการประชุมครั้งที่ 16/2557 วันพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม 2557 มีมติอนุมัติผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี พ.ศ. 2557 จำนวน 61,939 คน และออกประกาศ นั้น

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 จึงขอประชาสัมพันธ์ ประกาศคุรุสภา เรื่อง การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัล หนึ่งแสนครูดี ประจำปี พ.ศ. 2557 เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

Download ได้ด้านล่าง

1. หนังสือนำ
2. รายชื่อหนึ่งแสนครูดี 2557

ประกาศรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2557 คสพท.ปราจีนบุรี เขต 2

2013-09-20110559
ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กำหนดให้มีการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครู ประจำปี พ.ศ. 2557

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 โดยคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดีปี ประจำปี 2557 เรียบร้อยแล้ว มีผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาได้รับรางวัลทั้งสิ้น 147 คน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จึงขอแจ้งห้ทราบโดยทั่วกัน

รายชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2557 คสพท.ปราจีนบุร เขต 2

แจ้งเพิ่มเติมหลักฐานการส่งผลงานหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2557

LOGO1san

ด้วยคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ได้มีการแจ้งให้สถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ทั้งสถานศึกษาของรัฐและเอกชนส่งผลงานเพื่อเข้ารับการคัดสรรรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2557 ซึ่ง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ได้ตรวจพบว่าได้มีการชี้แจงการส่งหลักฐานประกอบการส่งผลงานไม่ครบถ้วน คือ ให้ผู้ส่งผลงานเข้ารับการคัดสรรทุกคนแนบ สำเนา กพ.7 มาด้วย ซึ่งไม่ครอบคลุมไปถึงครูอัตราจ้างและครูเอกชน

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 จึงขอแจ้งแก้ไขการส่งหลักฐานเพิ่มเติมจากเดิม “ให้แนบ สำเนา กพ.7” เปลี่ยนเป็น “ให้แนบ สำเนา กพ.7 หรือ สำเนาสัญญาจ้าง หรือ สำเนาสมุดประจำตัวครู” เพื่อให้ครอบคลุมไปถึงครูเอกชนและครูอัตราจ้างซึ่งมีสิทธิ์ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดีด้วย

เอกสารประกอบ
1. หนังสือนำ
2. รายละเอียดการส่งผลงานหนึ่งแสนครูดี 2557

การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี พ.ศ. 2557

LOGO1san

ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กำหนดให้มีการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครู ประจำปี พ.ศ. 2557

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ขอให้ท่านผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ดำเนินการดังนี้

1. (ครู) – เสนอผู้ประกอบวิชาชีพครูที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศฯ ต่อคณะกรรมการสถานศึกษา ให้คัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพครู ที่สมควรได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี จำนวนไม่เกินร้อยละ 20 ของจำนวนผู้ประกอบวิชาชีพครูในสถานศึกษานั้นๆ แล้วจัดเรียงลำดับผู้ได้รับการคัดเลือก พร้อมแบบเสนอขอรับการคัดเลือก แบบประเมินเกณฑ์การคัดเลือก และ กพ.7 ของแต่ละท่าน ส่งมายังคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2

2. (รอง ผอ. ร.ร.) – เสนอรายชื่อรองผู้บริหารสถานศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศฯ ต่อคณะกรรมการสถานศึกษา ให้คัดเลือกรองผู้บริหารสถานศึกษา ที่สมควรได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี จำนวนไม่เกินร้อยละ 20 ของจำนวนผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาในสถานศึกษานั้นๆ แล้วจัดเรียงลำดับผู้ได้รับการคัดเลือก พร้อมแบบเสนอขอรับการคัดเลือก แบบประเมินเกณฑ์การคัดเลือก และ กพ.7 ของแต่ละท่าน ส่งมายังคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2

3. (ผอ. ร.ร.) – ผู้บริหารสถานศึกษาที่ยังไม่เคยได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี หากตรวจสอบคุณสมบัติของตัวเองตามประกาศคุรุสภาแล้วปรากฏว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน สามารถส่งรายชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกรางวัลหนึ่งแสนครูดีได้ โดยให้กรอกแบบเสนอขอรับการคัดเลือกและ กพ.7 ส่งมายังคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2

แบบเสนอขอรับการคัดเลือกนั้นกรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้องและแนบ กพ.7 มาด้วย หากทางเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลแล้วไม่ถูกต้องท่านจะไม่ได้รับการพิจารณารางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2557

ขอให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาโปรดส่งรายชื่อและแบบเสนอขอรับการคัดเลือกทั้ง 3 ข้อที่กล่าวมาข้างต้นไปยังคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ภายในวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2557 เวลา 16.00 น. หากเลยกำหนดแล้วจะถือว่าสละสิทธิ์

ท่านสามารถดาวโหลดประกาศหลักเกณฑ์แบบเสนอและเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจากลิงค์ด้านล่าง
1. หนังสือนำ
2. เอกสารแนบทั้งหมด

ขั้นตอนการแก้ไขเกียรติบัตรหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2556 ที่พิมพ์ชื่อผิด

LOGO1san
ตามที่คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ได้จัดงานวันครูขึ้นในวันที่ 16 มกราคม 2557 ณ หอประชุมอำเภอกบินทร์บุรี และมีการมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” เสร็จเรียบร้อยแล้ว นั้น

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ขอให้ท่านที่ได้รับเกียรติบัตรหนึ่งแสนครูดีที่พิมพ์ชื่อของผู้ได้รับรางวัลผิด ให้ส่งเกียรติบัตรที่พิมพ์ชื่อผิดพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนมายังคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ภายในวันที่ 31 มกราคม 2557 เพื่อส่งให้สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาดำเนินการแก้ไขต่อไป หากพ้นกำหนดท่านจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในเกียรติบัตรหนึ่งแสนครูดีของท่านได้อีก

หนังสือนำขั้นตอนการแก้ไขเกียรติบัตรหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2556 ที่พิมพ์ชื่อผิด

การแก้ไขชื่อที่ผิด ของรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2556

LOGO1san

สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดีประจำปี 2556 และได้ตรวจสอบชื่อของตนเองแล้วจากในประกาศ หากพบว่าชื่อของตนเองมีจุดที่ผิดอยู่ เช่น คำนำหน้าชื่อ ตัวชื่อ หรือนามสกุล หลังจากที่ท่านได้รับเกียรติบัตรในวันครูที่ 16 มกราคม 2556 แล้ว ท่านสามารถของรับเกียรติบัตรใบใหม่เป็นชื่อที่ถูกต้องได้โดยทำตามขั้นตอนดังนี้

1. ถ่ายสำเนาบัตรประชาชนพร้อมลงชื่อสำเนาถูกต้อง
2. นำบัตรประชาชนมาแนบกับใบประกาศที่ชื่อผิดมาส่งให้คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาที่ท่านสังกัดอยู่

ทางเราจะทำการส่งรายชื่อไปแก้ และเมื่อได้เกียรติบัตรใบใหม่มาก็จะแจ้งให้ท่านมารับอีกครั้งหนึ่ง
ขอบคุณครับ

ประกาศผล รางวัล หนึ่งแสนครูดี ปี 2556

LOGO1san

คณะกรรมการคุรุสภา ในการประชุมครั้งที่ 12/2556 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2556 มีมติอนุมัติผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี พ.ศ. 2556 จำนวน 87,237 คน ซึ่งมีผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาสังกัดในคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 218 คน รายชื่อปรากฏตามเอกสารให้ดาวโหลดตอนท้าย

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ประชาสัมพันธ์ประกาศดังกล่าวให้ทุกท่านทราบ

ประกาศผลรางวัลหนึ่งแสนครูดี ปี 2556