Category Archives: วันครู

ขอความร่วมมือในการเสนอประวัติและผลงานของครูที่ถึงแก่กรรมเพื่อจัดทำหนังสือประวัติครู 16 มกราคม 2561

ed

ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้จัดทำหนังสือประวัติครูขึ้นเผยแพร่ในวันครูเป็นประจำทุกปี โดยจารึกเกียรติประวัติและผลงานของครูผู้ถึงแก่กรรม ซึ่งประพฤติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ปฏิบัติหน้าที่และสร้างคุณประโยชน์ต่อการศึกษาอย่างเด่นชัดในด้านการสอน หรือการบริหารการศึกษา หรือการจัดการศึกษา หรือการเขียนตำราแบบเรียน และอื่นๆ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๒ ใคร่ขอความร่วมมือท่านแจ้งประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสถานศึกษาทราบการเปิดรับแบบประวัติดังกล่าว โดยผู้ประสงค์เสนอแบบประวัติครูผู้ถึงแก่กรรม ให้เสนอเอกสาร ดังนี้
1.หนังสือที่ระลึกงานศพ หรือเอกสารอื่นที่มีรายละเอียดประวัติส่วนตัว ประวัติการทำงาน รายละเอียดวิธีการทำงาน
2.ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ปรากฏเด่นชัดเป็นที่ประจักษ์แก่สังคมและบุคคลทั่วไป ซึ่งสะท้อนคุณลักษณะของผู้มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครูได้อย่างชัดเจนและสามารถอ้างอิงได้
3.ความเรียงบรรยายส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน บุคลิกภาพ อุปนิสัย วิธีการปฏิบัติงาน ประสบการณ์ ความสามารถหรือเทคนิคในการสอนหรือการบริหาร วิถีชีวิตของความเป็นครู เกียรติคุณที่ได้รับ การดำรงตนที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาภายหลังเกษียณอายุ โดยระบุ ปี พ.ศ. ของเหตุการณ์นั้นๆ เป็นลำดับ ทั้งนี้ ข้อมูลประวัติต้องตรงกับความเป็นจริงและสามารถอ้างอิงได้
4.รูปถ่ายของครูผู้ถึงแก่กรรม จำนวน 1 รูป (หรือภาพกิจกรรมต่าง)
5.ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้เสนอข้อมูล และทายาทเจ้าของประวัติ

โดยจัดส่งไปยังกลุ่มยกย่องวิชาชีพ สำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ สำนักงานเลขาธิการ
คุรุสภา เลขที่ 128/1 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

การรับรางวัลครูผู้สอนดีเด่นฯ และ หนึ่งแสนครูดี ในงานวันครูที่ 16 มกราคม 2559

sourcefile_873b5e64d25c3664d277096b22a2debb

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 จะมีการจัดงานวันครูประจำปี พ.ศ. 2559 ในวันเสาร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2559 ณ โรงเรียนสายมิตรศึกษา โดยจะจัดให้มีพิธีบูชาบูรพาจารย์ การทำบุญถวายภัตตาหารพระสงฆ์ และมอบเกียรติบัตรรางวัลเชิดชูเกียรติต่างๆ ในงานวันครู นั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 จึงให้ผู้ที่มีรายชื่อในประกาศตามเอกสารแนบ เข้าร่วมงานวันครูเพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติต่างๆ อย่างพร้อมเพรียงกัน

บัญชีรายชื่อผู้ได้รับรางวัล

การประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 60 พ.ศ. 2559

Essay_1

คุรุสภา โดยคณะกรรมการจัดประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครูเนื่องในโอกาสวันครู พ.ศ. 2559 จะจัดให้มีการประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 60 พ.ศ. 2559 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้มีส่วนร่วมในการเชิดชูเกียรติและระลึกถึงพระคุณครู รวมทั้ง ให้สังคมได้ร่วมตระหนักและเห็นความสำคัญของครูโดยผ่านข้อเขียนความประทับใจนี้ ดังรายละเอียดที่ปรากฏตามเอกสารแนบ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 จึงขอประชาสัมพันธ์ประกาศดังกล่าวให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อร่วมกันส่งผลงานชิงรางวัลเทิดเกียรติพระคุณครู

————————————————————

1. หนังสือนำ
2. ประกาศ การประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู

การจัดประกวดวาดภาพ เนื่องในโอกาสวันครู พ.ศ. 2558

1_03

คุรุสภา โดยคณะอนุกรรมการการจัดงานวันครู พ.ศ. 2558 จัดให้มีการประกวดวาดภาพเนื่องในโอกาสวันครู พ.ศ. 2558 เพื่อส่งเสริมให้เห็นความสำคัญและคุณค่าของครู และรำลึกถึงพระคุณของครูดังรายละเอียดปรากฏในประกาศฯ ที่แนบมาพร้อมนี้

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 จึงขอประชาสัมพันธ์ประกาศดังกล่าวให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อร่วมกันส่งผลงานเข้าชิงรางวัลและเทิดเกียรติพระคุณครู

ประกาศฯ ใบสมัคร และ ใบรับรอง

การประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู คำขวัญวันครู และบทร้อยกรองเทิดเกียรติคุณครู ประจำปี 2558

1213587817c9f57a

คุรุสภา โดยคณะอนุกรรมการการจัดงานวันครู พ.ศ. 2558 จัดให้มีการประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู คำขวัญวันครู และบทร้อยกรองเทิดเกียรติคุณครู เนื่องในโอกาสวันครู พ.ศ. 2558 เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างครูกับประชาชน โดยร่วมกันระลึกถึงพระคุณครู และแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครู รวมทั้งการยกย่องเชิดชูเกียรติครู ดังรายละเอียดปรากฏในประกาศฯ ที่สามารถดาวโหลดได้ด้านล่าง

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 จึงขอให้ท่านโปรดประชาสัมพันธ์ประกาศดังกล่าวให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อร่วมกันส่งผลงานชิงรางวัลเทิดเกียรติพระคุณครู

ประกาศข้อเขียนความประทับ คำขวัญและบทร้อยกรอง เทิดพระเกียรติคุณครู

ขั้นตอนการแก้ไขเกียรติบัตรหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2556 ที่พิมพ์ชื่อผิด

LOGO1san
ตามที่คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ได้จัดงานวันครูขึ้นในวันที่ 16 มกราคม 2557 ณ หอประชุมอำเภอกบินทร์บุรี และมีการมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” เสร็จเรียบร้อยแล้ว นั้น

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ขอให้ท่านที่ได้รับเกียรติบัตรหนึ่งแสนครูดีที่พิมพ์ชื่อของผู้ได้รับรางวัลผิด ให้ส่งเกียรติบัตรที่พิมพ์ชื่อผิดพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนมายังคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ภายในวันที่ 31 มกราคม 2557 เพื่อส่งให้สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาดำเนินการแก้ไขต่อไป หากพ้นกำหนดท่านจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในเกียรติบัตรหนึ่งแสนครูดีของท่านได้อีก

หนังสือนำขั้นตอนการแก้ไขเกียรติบัตรหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2556 ที่พิมพ์ชื่อผิด

การจัดประกวดวาดภาพ เนื่องในโอกาสวันครู พ.ศ. 2557

00000541_0_20121211-152531

คุรุสภา โดยคณะอนุกรรมการการจัดงานวันครู พ.ศ. 2557 จัดให้มีการประกวดวาดภาพเนื่องในโอกาสวันครู พ.ศ. 2557 เพื่อส่งเสริมให้เห็นความสำคัญและคุณค่าของครู และรำลึกถึงพระคุณของครูดังรายละเอียดปรากฏในประกาศฯ สามารถดาวโหลดได้จากไฟล์ด้านล่าง

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 จึงขอให้ท่านประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวไปยังผู้บริหารสถานศึกในสังกัดทุกท่านทราบเพื่อโปรดประชาสัมพันธ์ประกาศดังกล่าวให้บุคลากรในสังกัดของท่านทราบ เพื่อร่วมกันส่งผลงานเข้าชิงรางวัลและเทิดเกียรติพระคุณครู

การประกวดวาดภาพวันครู พ.ศ. 2557

การประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู คำขวัญวันครู และบทร้อยกรองเทิดเกียรติคุณครู

Capture

คุรุสภา โดยคณะอนุกรรมการการจัดงานวันครู พ.ศ. 2557 จัดให้มีการประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู คำขวัญวันครู และบทร้อยกรองเทิดเกียรติคุณครู เนื่องในโอกาสวันครู พ.ศ. 2557 เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างครูกับประชาชน โดยร่วมกันระลึกถึงพระคุณครู และแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครู รวมทั้งการยกย่องเชิดชูเกียรติครู ดังรายละเอียดปรากฏในประกาศฯ ที่แนบมาในไฟล์ด้านล่าง

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 จึงขอเชิญชวนให้ท่านโปรดประชาสัมพันธ์และร่วมกันส่งผลงานชิงรางวัลและเทิดเกียรติพระคุณครู

ประกาศการประกวดข้อเขียน คำขวัญ และบทร้อยกรองวันครู

การจัดทำหนังสือประวัติครู 16 ม.ค. 2557

spd_2012011603507_b
ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้จัดทำหนังสือประวัติครูขึ้นเผยแพร่ในวันครูเป็นประจำทุกปี โดยจารึกเกียรติประวัติและผลงานของครูผู้ถึงแก่กรรม ซึ่งประพฤติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ปฏิบัติหน้าที่และสร้างคุณประโยชน์ต่อการศึกษาอย่างเด่นชัดในด้านการสอน หรือการบริหารการศึกษา หรือการจัดการศึกษา หรือการเขียนตำราแบบเรียน และอื่นๆ

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต ๒ ขอประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสถานศึกษาในสังกัดทราบการเปิดรับแบบประวัติดังกล่าว โดยผู้ประสงค์เสนอแบบประวัติครูผู้ถึงแก่กรรม สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสารแนบท้าย
Continue reading

สั่งจองเสื้อโปโล “วันครู” (สีขาว-ม่วง) ปี 2556

promote_shirt_kru copy
จำหน่ายเสื้อยืดโปโล “วันครู” (สีขาว-ม่วง) ปี 2556

คุรุสภาเปิดสั่งจองเสื้อยืดโปโล “วันครู” (สีขาว-ม่วง) ปี 2556
เพื่อเป็นที่ระลึก เนื่องในโอกาสวันครู ปี2556 อกด้านซ้ายปัก “วันครู
ด้านหลังปัก ครูดี ตามรอย… “พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน”

***ด่วน!!!! สินค้ามีจำนวนจำนวนจำกัด (ไซต์เสื้อไม่แยก หญิง-ชายนะคะ)
Continue reading