Category Archives: รางวัลคุรุสภา

การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ. 2559

1

ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภากำหนดให้มีการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภาประจำปี พ.ศ. 2559 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพดีเด่น สร้างคุณประโยชน์ในด้านการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 จึงขอแจ้งประกาศคุรุสภาเรื่องดังกล่าวมายังท่าน และผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในสังกัดของท่านที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และประสงค์จะส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือก จัดทำแบบขอรับการคัดเลือก จำนวน ๓ เล่ม ( ขนาดกระดาษ A4 ความหนารวมส่วนหน้าและภาคผนวกแล้วไม่เกิน ๑๐๐ หน้า) ส่งมายังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ภายในวันที่ 15 กันยายน 2559 หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์

ดาวโหลดเอกสาร
1. หนังสือนำ
2. ประกาศคุรุสภาฯ และ แบบขอรับการคัดเลือกฯ

การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ. 2558

img_daa5fa1b7470c264c63785b8f9d9804b

ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้ดำเนินการยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2558 เพื่อคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพดีเด่น สร้างคุณประโยชน์ในการด้านการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภาประจำปี พ.ศ. 2558 จำนวน 9 รางวัล

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 จึงขอแจ้งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในสังกัดสพป.ปราจีนบุรี เขต 2 และ สังกัด สพม.7 เฉพาะที่ตั้งอยู่ในอำเภอกบินทร์บุรีและอำเภอนาดี (เฉพาะเขต 2 เดิม) ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศข้อ ๔ และ ข้อ ๕ และประสงค์จะส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือก จัดทำแบบขอรับการคัดเลือก จำนวน ๓ เล่ม ( ขนาดกระดาษ A4 ความหนารวมส่วนหน้าและภาคผนวกแล้วไม่เกิน ๑๐๐ หน้า) ส่งมายังคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ภายในวันที่ 20 เมษายน 2558 หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์

ประกาศรับสมัครพร้อมแบบฟอร์ม

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ. 2557

PNOHT570121001002603

ตามที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้มีการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2557 นั้น

บัดนี้คณะกรรมการคุรุสภาพิจารณาอนุมัติผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ. 2557 เรียบร้อยแล้ว มีผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาดีเด่น เพื่อรับรางวัลคุรุสภา จำนวน 9 คน และผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับการยกย่อง จำนวน 18 คน รายละเอียดตามประกาศผลการคัดเลือกที่แนบมาพร้อมนี้

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 จึงขอแจ้งท่านเพื่อทราบและขอความร่วมมือท่านโปรดประชาสัมพันธ์ประกาศดังกล่าวให้ทราบโดยทั่วกัน จักขอบคุณมาก

เอกสารแนบ

1. ผลงานคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลคุรุสภา 9 ท่าน
2. รายนามผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับการยกย่อง

รางวัลคุรุสภา ประจำปี 2557 คสพท.ปราจีนบุรี เขต 2

images

ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้ดำเนินการยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2557 เพื่อคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ปฏิบัติตนตามมาตราฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพดีเด่น สร้างคุณประโยชน์ในการด้านการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภาประจำปี พ.ศ. 2557 จำนวน 9 รางวัล

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ประกาศรางวัลดังกล่าวออกไปแล้ว แต่เมื่อถึงวันหมดเขตส่งผลงานปรากฏว่าไม่มีผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษารายใดส่งผลงานเข้ารับการคัดสรรรางวัลดังกล่าวเลย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 จึงขอแจ้งสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาว่า
ไม่มีผู้ใดประสงค์ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2557

การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ. 2557

images

ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้ดำเนินการยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2557 เพื่อคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ปฏิบัติตนตามมาตราฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพดีเด่น สร้างคุณประโยชน์ในการด้านการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภาประจำปี พ.ศ. 2557 จำนวน 9 รางวัล

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 จึงขอประชาสัมพันธ์เรื่องดังกล่าวไปยังผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในสังกัดทุกท่าน หากท่านใดมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศข้อ ๔ และ ข้อ ๕ และประสงค์จะส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือก จัดทำแบบขอรับการคัดเลือก จำนวน ๓ เล่ม ( ขนาดกระดาษ A4 ความหนารวมส่วนหน้าและภาคผนวกแล้วไม่เกิน ๑๐๐ หน้า) ส่งมายังคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน 2557 หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์

ดาวโหลด
1. ประกาศ
2. แบบขอรับการคัดเลือก

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ. 2556

untitled

ด้วยคณะกรรมการคุรุสภาพิจารณาอนุมัติผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ. 2556 เรียบร้อยแล้ว มีผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาดีเด่น เพื่อรับรางวัลคุรุสภา จำนวน 9 คน และผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับการยกย่อง จำนวน 18 คน รายละเอียดตามไฟล์ด้านล่าง

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 จึงขอประชาสัมพันธ์ประกาศดังกล่าวให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศผลรางวัลคุรุสภา ปี 2556

รางวัลคุรุสภา ประจำปี 2556

รางวัลคุรุสภา
ประกาศคุรุสภา เรื่อง การประกาศเกียรติคุณผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัล ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖

ด้วยคณะกรรมการคุรุสภา มีมติให้ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาดำเนินการยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัล ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖ เพื่อคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพเด่น สร้างคุณประโยชน์ในด้านการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
Continue reading

ประวัติและผลงานผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2555

ksp_prize
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2555

คณะกรรมการคุรุสภา ในการประชุมครั้งที่ 13/2555 วันที่ 20 ธันวาคม 2555 มีมติอนุมัติรายนามผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณดีเด่น สร้างคุณประโยชน์ในด้านการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2555 จำนวน 9 คน ดังนี้
Continue reading

ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2555

sด้วยคณะกรรมการคุรุสภาในการประชุมครั้งที่ 13/2555 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2555 มีมติอนุมัติรายนามผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ปฏิบัติตามมาตราฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณดีเด่น สร้างคุณประโยชน์ในด้านการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2555 จำนวน 9 คน ดังนี้ Continue reading