Category Archives: ประชุมวิชาการ

ประชาสัมพันธ์การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2560

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภากำหนดให้มีการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2560 เรื่อง “ครูยุคใหม่…สร้างเด็กไทย 4.0” ระหว่างวันที่ 9-10 กันยายน 2560 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร กำหนดผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 1,500 คน กิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วย การมอบรางวัลและการนำเสนอผลงานวิจัยของผู้ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัย “ระดับภูมิภาค” ประจำปี 2560 การปาฐกถาพิเศษ การอภิปราย การเสวนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นสำคัญทางวิชาการและวิชาชีพ การจัดนิทรรศการพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 นิทรรศการผลงานวิจัยและนิทรรศการผลงาน “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” รวมทั้งการให้บริการคลินิกวิจัยและคลินิกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ โดยมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานกรรมการคุรุสภาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม มอบรางวัลผลงานวิจัย “ระดับภูมิภาค” และปาฐกถาพิเศษ ในวันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 09.10 – 10.00 น. ณ ห้องวายุภักษ์แกรนด์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ฟรี

ดาวโหลดกำหนดการ

คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ฟรี

ดาวโหลดกำหนดการ

การส่งผลงานวิจัยเพื่อเข้าร่วมการคัดสรรรางวัล ประจำปี 2557

11-02-14-22-30-17-s

ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้กำหนดเปิดรับผลงานวิจัยเพื่อเข้ารับการคัดสรรรางวัลประจำปี 2557 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาได้มีการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่องโดยใช้ กระบวนการวิจัยเป็นฐาน ในการพัฒนาทุกด้าน อีกทั้งยังเป็นการยกย่องผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่คิดค้นและพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพและคุณค่าทางวิชาการส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน คุณภาพการศึกษา และการพัฒนาวิชาชีพร่วมกัน รายละเอียดตามประกาศด้านล่าง

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 จึงขอประชาสัมพันธ์ประกาศดังกล่าวไปยังผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในสังกัดทราบ หากประสงค์เสนอผลงานวิจัยเข้ารับการพิจารณาคัดสรร ให้จัดทำผลงานตามแบบที่กำหนด (รายละเอียดตามไฟล์ที่สามารถดาวโหลดได้ด้านล่าง) และส่งผลงานด้วยตัวเองหรือทางไปรษณีย์ไปที่ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา สำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ กลุ่มพัฒนาการประกอบวิชาชีพ 128/1 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 (วงเล็บมุมซองด้านขวาบน ว่า “ส่งผลงานวิจัยของคุรุสภา ประจำปี 2557) ภายในวันจันทร์ที่ 21 เมษายน 2557 ในวันและเวลาราชการ

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

  1. หนังสือนำ
  2. ประกาศการส่งผลงานวิจัยฯ
  3. รายละเอียดการจัดทำผลงานวิจัยฯ

ประชาสัมพันธ์การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2556

img_913ae60fda172f236b8f59f161af5db5

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กำหนดจัดการประชุมเชิงวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2556 เรื่อง “การวิจัยเพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษาและพัฒนาวิชาชีพ” ระหว่างวันที่ 14 – 15 กันยายน 2556 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้าง การเผยแพร่และการใช้ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังเป็นการยกย่อง ส่งเสริมขวัญและกำลังใจแก่ผู้ผลิตงานวิจัยให้เกิดความมั่นใจ สามารถสร้างและพัฒนางานวิจัยที่มีคุณค่าซึ่งส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน คุณภาพการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพร่วมกัน

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต ๒ จึงขอเชิญชวนบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านสมัครเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2556 ผ่านทางเว็บไซต์ของคุรุสภา www.ksp.or.th

กำหนดการณ์และรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดาวโหลดได้จากลิงค์ด้านล่าง

คุรุสภาจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ร่างข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา

3086-6-6006
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2556 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ ห้องภาณุรังษี เอ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร คุรุสภาจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ร่าง ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 และประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง สาระความรู้ สมรรถนะและประสบการณ์วิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถเฉพาะด้าน มาให้ความคิดเห็น ร่วมกับคณะกรรมการคุรุสภา คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อให้การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาของคุรุสภา ให้ครอบคลุม ทันสมัย และสามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
Continue reading

คุรุสภา เข้าร่วมงาน “ร่วมสร้างเด็กพันธุ์ใหม่เพื่ออนาคตไทย”

images
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 คุรุสภาร่วมจัดงานการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 1 “ร่วมสร้างเด็กพันธุ์ใหม่เพื่ออนาคตไทย” ของหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะ จำนวน 15 หน่วยงาน ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จังหวัดปทุมธานี
Continue reading

เชิญชวนส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมคัดสรรเพื่อนำเสนอในการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2556

researchคุรุสภาเชิญชวนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมคัดสรรเพื่อนำเสนอในการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2556
คุรุสภาเปิดรับสมัครผลงานวิจัยตั้งแต่วันนี้ถึงวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2556
ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดแบบฟอร์มการส่งผลงานวิจัยได้ ที่นี่
หรือติดต่อสอบถามที่ โทร. 0-2280-6366
กลุ่มพัฒนาการประกอบวิชาชีพ สำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ