Category Archives: คุรุสดุดี

ประกาศผล รางวัลคุรุสดุดี ประจำปี 2558

1601255505

คณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 มีมติเห็นชอบให้บุคคลต่อไปนี้เป็นผู้สมควรได้รับรางวัลคุรุสดุดี ประจำปี 2558
1. นางวีรยา บุญมาพิทักษ์กุล ประเภทครู
2. นายสมบูรณ์ เติมแก้ว ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา
3. นางสาวเพชรไทย เย็นแย้ม ประเภทศึกษานิเทศก์
ทั้งนี้พร้อมให้ออกประกาศและแจ้งไปยังสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาต่อไป

ดาวโหลดประกาศผลรางวัลคุรุสดุดี 2558

การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี ๒๕๕๘

ดาวน์โหลด

ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จัดให้มีการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ปฎิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ จนสามารถเป็นแบบอย่างที่ดี เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุรุสดุดี ประจำปี ๒๕๕๘ โดยมีคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา เป็นองค์คณะพิจารณาคัดเลือก

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 จึงขอแจ้งประกาศนี้มายังผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในสังกัด โดยผู้ประสงค์จะส่งผลงาน โปรดจัดทำรูปเล่มเอกสาร ความหนาไม่เกิน ๖๐ หน้า ประกอบด้วย แบบสรุปผลการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพทางการศึกษา แบบประวัติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาแบบตรวจสอบประวัติของผู้ที่สมควรได้รับการคัดเลือกเข้ารับรางวัล “คุรุสดุดี” ประจำปี 2558 ซึ่งการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณจะต้องสอดคล้องกับแบบการประเมิน พร้อมหลักฐานอ้างอิงให้เห็นร่องรอยการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ รูปถ่าย เกียรติบัตร การประกาศเกียรติคุณต่างๆ ฯลฯ จำนวน ๒ เล่ม ส่งมายัง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ภายในวันที่ 20 เมษายน 2558 หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์

1.ประกาศรางวัลคุรุสดุดี ประจำปี 2558
2.แบบฟอร์มและรายละเอียด

ประกาศผลรางวัลคุรุสดุดี และ รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2557

untitled

1. ประกาศผลรางวัลคุรุสดุดี ประจำปี 2557
2. ประกาศผลรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2557

ประกาศผลผู้สมควรได้รับรางวัล คุรุสดุดี ประจำปี 2557

ดาวน์โหลด

ในการประชุมคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ครั้งที่ 2/2557 วันที่ 2 เมษายน 2557 ได้มีการพิจารณาผู้สมควรได้รับรางวัลคุรุสดุดี ประจำปี 2557 ซึ่งมีการพิจารณาเสร็จสิ้นแล้วนั้น

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 จึงขอแจ้งผลการพิจารณาผู้สมควรได้รับรางวัลคุรุสดุดี ประจำปี 2557 มาให้ทราบโดยทั่วกันต่อไป รายละเอียดปรากฏตามไฟล์ด้านล่างครบ

ประกาศผลผู้สมควรได้รับรางวัลคุรุสดุดี ประจำปี 2557

การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2557

1601255505

ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จัดให้มีการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ปฎิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ จนสามารถเป็นแบบอย่างที่ดี เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุรุสดุดี ประจำปี ๒๕๕7 โดยมีคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา เป็นองค์คณะพิจารณาคัดเลือก

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 จึงประชาสัมพันธ์แจ้งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในสังกัดทราบ โดยผู้ประสงค์จะส่งผลงาน โปรดจัดทำรูปเล่มเอกสาร ความหนาไม่เกิน ๖๐ หน้า ประกอบด้วย แบบสรุปผลการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพทางการศึกษา แบบประวัติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาแบบตรวจสอบประวัติของผู้ที่สมควรได้รับการคัดเลือกเข้ารับรางวัล “คุรุสดุดี” ประจำปี 2557 ซึ่งการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณจะต้องสอดคล้องกับแบบการประเมิน พร้อมหลักฐานอ้างอิงให้เห็นร่องรอยการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ รูปถ่าย เกียรติบัตร การประกาศเกียรติคุณต่างๆ ฯลฯ จำนวน ๒ เล่ม ส่งมายัง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ภายในวันที่ 14 มีนาคม 2557 หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ โดยท่านสามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยทั้งหมดพร้อมหนังสือนำได้ด้านล่าง

  1. หนังสือนำ คุรุสดุดี 2557
  2. ประกาศคุรุสภา เรื่อง การคัดเลือกฯ รางวัลคุรุสดุดี ประจำปี 2557
  3. ตารางสรุปการจัดส่งเอกสาร
  4. แบบสรุปผลการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ 2557
  5. แบบประวัติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 2557
  6. แบบการตรวจสอบประวัติฯ 2557

หรือท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมดได้ด้านล่างนี้
คุรุสดุดี 2557

การมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี ๒๕๕๖

1601255505

ตามที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2556 โดยมีผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาได้รับการคัดเลือกให้ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติฯ จำนวน 978 คน ปรากฏตามประกาศคุรุสภาที่แนบมา

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 จึงขอประชาสัมพันธ์ผลการคัดเลือกมายังผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทุกท่านในสังกัดทุกท่านให้ทราบโดยทั่วกัน

สามารถดูรายชื่อผู้ได้รับรางวัลของจังหวัดปราจีนบุรีได้จากไฟล์ด้านล่าง
การมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2556

รางวัลคุรุสดุดี ประจำปี 2556

คุรุสดุดี
คุรุสภาในฐานะสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้มีเกียรติและศักดิ์ศรีเป็ฯที่ยอมรับของสังคม โดยได้กำหนดจรรยาบรรณของวิชาชีพเป็นเกณฑ์ในการประพฤติปฏิบัติตนของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและเพื่อเป็นการยกย่องผู้ประกอบวิชาชีพดังกล่าวที่ตั้งใจปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ จนสามารถเป็นแบบอย่างและเป็นที่เคารพยกย่องอย่างสูงของลูกศิษย์และบุคคลทั่วไป สมเป็นปูชนียบุคคล มีความเสียสละ อุทิศตนเพื่อประโยชน์แก่วิชาชีพ ตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติงาน ให้มีขวัญกำลังใจยิ่งๆ ขึ้นไป จึงกำหนดวิธีการคัดเลือกผู้เข้ารับการคัดสรรเพื่อเข้ารับรางวัล คุรุสดุดี ดังนี้
Continue reading