Category Archives: ครูภาษาไทยดีเด่น

การประกาศเกียรติคุณครูภาษาไทยดีเด่นฯ ประจำปีพุทธศักราช 2559


ด้วยคณะกรรมการคุรุสภาในการประชุมครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 มีมติเห็นชอบผลการคัดเลือกครูภาษาไทยเพื่อประกาศเกียรติคุณครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ ประจำปี พ.ศ. 2559 จำนวน 50 คน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งด้วย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 จึงขอประชาสัมพันธ์ประกาศดังกล่าวมาให้ทราบโดยทั่วกัน

เอกสารแนบท้าย
1. หนังสือนำ
2. ประกาศผลการคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่นฯ ประจำปีพุทธศักราช 2559

ประกาศผลรางวัลครูภาษาไทยดีเด่นฯ ประจำปี 2558

e0b8a0e0b8b2e0b8a9e0b8b2e0b984e0b897e0b8a2

ด้วยคณะกรรมการคุรุสภาในการประชุมครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2558 มีมติเห็นชอบผลการคัดเลือกครูภาษาไทยเพื่อประกาศเกียรติคุณครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ ประจำปี 2558 จำนวน 50 คน ตามประกาศที่มาพร้อมกับหนังสือนี้ นั้น

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 จึงขอประชาสัมพันธ์ประกาศคุรุสภา เรื่อง ครูภาษาไทยดีเด่นฯ ประจำปี พ.ศ. 2558 เพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน โดยสามารถดูประกาศผลได้จากไฟล์ด้านล่าง

ประกาศผลรางวัลครูภาษาไทยดีเด่น

การคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่นฯ ประจำปี พ.ศ. 2558

_1_~1

ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กำหนดให้มีการคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ ประจำปี พ.ศ. 2558 ดังรายละเอียดในประกาศคุรุสภา หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.ksp.or.th

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ขอประชาสัมพันธ์ครูผู้สอนภาษาไทยในสังกัด ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศข้อที่ ๔ และ ๕ และประสงค์จะส่งผลงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือก จัดทำแบบรายงานประวัติและผลงานพร้อมรายงานผลงานสำคัญที่ดีที่สุดซึ่งแสดงการแก้ไขปัญหาและ/หรือการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยอย่างเป็นระบบ ไม่เกิน ๒ เรื่อง พร้อมผลงานและตัวอย่างผลงานของนักเรียน จำนวน ๒ เล่ม ส่งมายังคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์

1. ประกาศ
2. แบบขอรับการคัดเลือก
3. ข้อแนะนำในการเตรียมเอกสาร

ประกาศผล การประกาศเกียรติคุณครูภาษาไทยดีเด่นฯ ประจำปี พ.ศ. 2557

20140808115043-2

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา โดยคณะกรรมการคุรุสภา ในการประชุมครั้งที่ 16/2557 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม 2557 มีมติเห็นชอบผลการคัดเลือกครูภาษาไทยเพื่อประกาศเกียรติคุณครูภาษาไทยดีเด่นฯ ประจำปี พ.ศ. 2557 จำนวน 50 คน นั้น

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 จึงขอประชาสัมพันธ์ประกาศคุรุสภา เรื่อง ครูภาษาไทยดีเด่นฯ ประจำปี พ.ศ. 2557 มายังท่านเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

Download ได้ด้านล่างครับ

1. หนังสือนำ
2. ประกาศผล การประกาศเกียรติคุณครูภาษาไทยดีเด่นฯ ประจำปี พ.ศ. 2557

แจ้งผลการคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2557

s

ในการประชุมคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ครั้งที่ 3/2557 วันที่ 15 พฤษภาคม 2557 ได้มีการพิจารณาผู้สมควรเข้ารับรางวัลครูภาษาไทยดีเด่น ประจำปี 2557 ซึ่งมีการพิจารณาเสร็จสิ้นแล้วนั้น

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 จึงขอแจ้งผลการพิจารณาผู้สมควรเข้ารับรางวัลครูภาษาไทยดีเด่น ประจำปี 2557 มายังท่านตามเอกสารแนบด้านล่าง เพื่อดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันต่อไป

ประกาศ รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น 2557 คสพท.ปราจีนบุรี เขต 2

การคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่นฯ ประจำปี พ.ศ. 2557

Capture

ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กำหนดให้มีการคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาธิไธยย่อ สธ ประจำปี พ.ศ. 2557 ดังรายละเอียดในประกาศคุรุสภา หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.ksp.or.th

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 จึงขอประชาสัมพันธ์ประกาศนี้ไปยังผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศข้อที่ ๔ และ ๕ และประสงค์จะส่งผลงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือก จัดทำแบบรายงานประวัติและผลงานพร้อมรายงานผลงานสำคัญที่ดีที่สุดซึ่งแสดงการแก้ไขปัญหา และ/หรือการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยอย่างเป็นระบบ ไม่เกิน ๒ เรื่อง พร้อมผลงานและตัวอย่างผลงานของนักเรียน รวมทั้งเล่มความหนาไม่เกิน ๑๒๐ หน้า จำนวน ๒ เล่ม ส่งมายังคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ภายในวันที่ 11 เมษายน ๒๕๕๗ หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์

เอกสารที่เกี่ยวข้องสามารถดาวโหลดได้จากลิงค์ด้านล่าง

  1. หนังสือนำ ครูภาษาไทยดีเด่น 2557
  2. ประกาศคุรุสภา เรื่อง การคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่นฯ ประจำปี พ.ศ. 2557
  3. แบบรายงานประวัติและผลงานของครูเสนอเพื่อรับการประเมินผลงานรางวัลครูภาษาไทยดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2557
  4. คำแนะนำ ครูภาษาไทยดีเด่น

หรือดาวโหลดเอกสารทั้งหมดได้ด้านล่าง
การคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2557

ประกาศผลรางวัลครูภาษาไทยดีเด่น ประจำปี 2556

041153

ด้วยคณะกรรมการคุรุสภา ในการประชุมครั้งที่ 12/2556 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2556 มีมติเห็นชอบผลการคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่นเพื่อประกาศเกียรติคุณครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจากรึกพระนามาภิไธยย่อ สธ ประจำปีพุทธศักราช 2556 จำนวน 50 คน ซึ่งไม่มีบุคลการทางการศึกษาคนใดในสังกัดคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ผ่านการคัดเลือกในขั้นสุดท้าย ดังปรากฏในไฟล์ด้านล่าง นั้น

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 จึงขอประชาสัมพันธ์ประกาสดังกล่าวให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศคุรุสภา รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น ปี 2556

การสรรหาครูภาษาไทยดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๖

ภาษาไทย
ครูภาษาไทยเป็นผู้สร้างรากฐานด้วยภาษาของชาติ และผดุงรักษาเอกลักษณ์นี้ไว้ด้วยการอบรม สั่งสอนและปลูกฝังความรู้ความคิดให้เยาวชนรู้คุณค่าของภาษาประจำชาติ นับได้ว่าเป็นบุคคลที่่ทำประโยชน์แก่สังคม และธำรงรักษาความเป็นชาติให้มั่นคงยั่งยืน จึงสมควรได้รับการยกย่องสรรเสริญให้เป็นที่ประจักษ์ ดังนั้น คุรุสภาจึงสรรหาครูภาษาไทยซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ในปัจจุบันในสถาบันการศึกษาระดับต่างๆ ทั้งของรัฐ และเอกชน มีความสามารถสูงในวิชาชีพครูและปฏิบัติงานดี มีผลงานดีเด่น เพื่อประกาศเชิดชูเกียรติคุณเป็นครูภาษาไทยดีเด่นประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๖ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ Continue reading

ประกาศคุรุสภา เริ่อง ครูภาษาไทยดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2555


ตามที่คุรุสภา ได้กำหนดการสรรหาครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ ตามโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษานั้น

บัดนี้ คณะกรรมการคุรุสภา ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕ วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ ได้อนุมัติให้ครูภาษาไทยผู้มีคุณสมบัติควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นครูภาษาไทยดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ จำนวน ๕๐ คน ดังเอกสารแนบ
Continue reading