Category Archives: ครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น

การคัดเลือกครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่นฯ ประจำปี พ.ศ. 2559

ตามที่คุรุสภาร่วมกับสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดำเนินงานโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อประกาศเกียรติคุณครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2559 และเทิดพระเกียรติและสืบสานพระปณิธานด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยคัดเลือกครูผู้สอนที่ปฏิบัติตนดี มีผลงานการสอนภาษาฝรั่งเศสดีเด่น และมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ บัดนี้ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว มีผู้ได้รับการประกาศเกียรติคุณครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2559 จำนวน 6 คน ตามประกาศฯ ที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 จึงขอประชาสัมพันธ์ประกาศดังกล่าวมาให้ทราบโดยทั่วกัน

เอกสารแนบท้าย
1. หนังสือนำ
2. ประกาศผลการคัดเลือกครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่นฯ ประจำปี พ.ศ. 2559

ประกาศผลรางวัล หนึ่งแสนครูดี ครูผู้สอนดีเด่น และ ครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น ประจำปี 2558

champion-2

ด้วยคณะกรรมการคุรุสภา ในการประชุมครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2558 มีมติอนุมัติผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี พ.ศ. 2558 จำนวน 37,780 คน และอนุมัติผลการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2558 จำนวน 2,324 คน และตามที่คุรุสภาร่วมกับสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้คัดเลือกผู้ที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็นครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2558 จำนวน 6 คน นั้น

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 จึงขอแจ้งประกาศคุรุสภา ทั้ง 3 ชุดมายังท่านเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่ได้รับรางวัลและบุคลากรในสังกัดทราบโดยทั่วกัน

1. หนังสือนำ
2. ประกาศรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2558
3. ประกาศรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2558
4. ประกาศรางวัลครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น ประจำปี 2558

การประกาศเกียรติคุณครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2558

france_f1

ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้จัดให้มีการคัดเลือกครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น ประจำปี 2558 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติคุณครูฝรั่งเศสที่มีผลงานการสอนดีเด่น ส่งเสริมขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ดังรายละเอียดตามประกาศที่แนบมา หรือ www.ksp.or.th

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 จึงขอแจ้งประกาศเกียรติคุณครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2558 ไปยังครูภาษาฝรั่งเศสในสังกัดทราบ โดยผู้ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และมีผลงานการสอนภาษาฝรั่งเศสดีเด่น ตามที่ประกาศกำหนด แล้วเสนอไปยังศูนย์พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสที่สถานศึกษาสังกัดอยู่ ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2558 เพื่อพิจารณาคัดเลือกต่อไป

ประกาศและแบบฟอร์มขอรับรางวัล

การประกาศเกียรติคุณครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2557

france

ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้จัดให้มีการคัดเลือกครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น ประจำปี 2557 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติคุณครูฝรั่งเศสที่มีผลงานการสอนดีเด่น ส่งเสริมขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ดังรายละเอียดตามตามไฟล์ด้านล่าง

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 จึงขอให้ท่านโปรดแจ้งประกาศเกียรติคุณครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2557 ไปยังครูภาษาฝรั่งเศสในสังกัดของท่านทราบ โดยผู้ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และมีผลงานการสอนภาษาฝรั่งเศสดีเด่น ตามที่ประกาศกำหนด แล้วเสนอไปยังศูนย์พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสที่สถานศึกษาสังกัดอยู่ ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2557 เพื่อพิจารณาคัดเลือกต่อไป

แบบการขอการประกาศเกียรติคุณครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2557

การประกาศเกียรติคุณครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖

yourhighness
ด้วยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ทรงเป็น “สมเด็จเจ้าฟ้าอาจารย์” ของนิสิต นักศึกษาและวงการครูภาษาฝรั่งเศส ทรงทุ่มเทกำลังสติปัญญาในการพัฒนาและสนับสนุนการสอนภาษาฝรั่งเศส ทรงเป็นแบบอย่างของครูสอนภาษาฝรั่งเศส และทรงวางแนวทางในการพัฒนาครูภาษาฝรั่งเศสมาเป็นลำดับ
Continue reading