Category Archives: ครูผู้สอนดีเด่น

ประกาศผลรางวัล หนึ่งแสนครูดี ครูผู้สอนดีเด่น และ ครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น ประจำปี 2558

champion-2

ด้วยคณะกรรมการคุรุสภา ในการประชุมครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2558 มีมติอนุมัติผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี พ.ศ. 2558 จำนวน 37,780 คน และอนุมัติผลการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2558 จำนวน 2,324 คน และตามที่คุรุสภาร่วมกับสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้คัดเลือกผู้ที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็นครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2558 จำนวน 6 คน นั้น

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 จึงขอแจ้งประกาศคุรุสภา ทั้ง 3 ชุดมายังท่านเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่ได้รับรางวัลและบุคลากรในสังกัดทราบโดยทั่วกัน

1. หนังสือนำ
2. ประกาศรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2558
3. ประกาศรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2558
4. ประกาศรางวัลครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น ประจำปี 2558

แจ้งผลการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2558

maxresdefault

ในการประชุมคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ครั้งที่ 2/2558 วันที่ 8 มิถุนายน 2558 ได้มีการพิจารณาผู้สมควรได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2558 ซึ่งมีการพิจารณาเสร็จสิ้นแล้วนั้น

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 จึงขอแจ้งผลการพิจารณาผู้สมควรได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2558 มายังท่านตามเอกสารแนบ เพื่อดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันต่อไป

ประกาศการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2558

การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2558

DSC02356

ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภากำหนดให้มีการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2558 ดังรายละเอียดในประกาศคุรุสภาดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.ksp.or.th

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ขอประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ประกอบวิชาชีพครูในสังกัดที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศข้อที่ ๔ และประสงค์จะส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือก จัดทำแบบรายงานประวัติและผลงาน (แบบคส.๐๑) จำนวน ๒ ชุด และรูปเล่มแสดงผลงานตามประกาศข้อ ๔.๔.๒ จำนวน ๒ เล่ม (ความหนาไม่เกิน ๘๐ หน้า) ส่งมายังคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์

1. ประกาศรางวัลครูผู้สอนดีเด่นพร้อมแบบฟอร์ม
2. คำแนะนำในการเตรียมเอกสาร

ประกาศผลรางวัลคุรุสดุดี และ รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2557

untitled

1. ประกาศผลรางวัลคุรุสดุดี ประจำปี 2557
2. ประกาศผลรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2557

แจ้งผลการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2557

88407

ในการประชุมคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ครั้งที่ 3/2557 วันที่ 15 พฤษภาคม 2557 ได้มีการพิจารณาผู้สมควรได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2557 ซึ่งมีการพิจารณาเสร็จสิ้นแล้วนั้น

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 จึงขอแจ้งผลการพิจารณาผู้สมควรได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2557 มายังท่านตามเอกสารแนบด้านล่าง เพื่อดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันต่อไป

ประกาศผู้สอนดีเด่น 2557

การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นฯ ประจำปี พ.ศ. 2557

Capture

ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภากำหนดให้มีการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2557 ดังรายละเอียดในประกาศคุรุสภาที่สามารถดาวโหลดได้ด้านล่าง หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.ksp.or.th

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ขอประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ประกอบวิชาชีพครูที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศข้อที่ ๔ และประสงค์จะส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือก จัดทำแบบรายงานประวัติและผลงาน (แบบคส.๐๑) จำนวน ๒ ชุด และรูปเล่มแสดงผลงานตามประกาศข้อ ๔.๔.๒ จำนวน ๒ เล่ม (ความหนาไม่เกิน ๘๐ หน้า) ส่งมายังคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ภายในวันที่ 11 เมษายน ๒๕๕๖ หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์

เอกสารที่เกี่ยวข้องสามารถดาวโหลดได้ด้านล่าง

  1. หนังสือนำ ครูผู้สอนดีเด่น 2557
  2. ประกาศคุรุสภา เรื่อง การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2557
  3. แบบรายงานประวัติและผลงานเสนอเพื่อพิจารณาคัดเลือกฯ คส.01
  4. รายชื่อเอกสารที่ครูผู้สอนดีเด่นต้องแนบมาพร้อม แบบ คส.01
  5. คำแนะนำสำหรับการส่งผลงานครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2557

หรือดาวโหลดเอกสารทั้งหมดได้ด้านล่าง
การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นฯ ประจำปี พ.ศ. 2557

การประกาศเกียรติคุณ “ครูผู้สอนดีเด่น” ประจำปี พ.ศ. 2556

DSC02356

คณะกรรมการคุรุสภา ในการประชุมครั้งที่ 11/2556 เมื่อวันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2556 มีมติอนุมัติผลการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2556 จำนวน 2,703 คน สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จึงได้ส่งประกาศคุรุสภา เรื่อง การประกาศเกียรติคุณครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2556 ดังที่แนบมาในฟล์ด้านล่างนี้ หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.ksp.or.th ซึ่งในสังกัดคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 มีผู้ได้รับรางวัลดังนี้

  1. นางสาวเพ็ญพิมล อริย์ธัชดิษยา – โรงเรียนบ่อทองวิทยา
  2. นางสมถวิล รัตนวัชรากร – โรงเรียนบ้านพระปรง
  3. นางสุจิตรา เกตุแก้ว – โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบวิชชาชีพในสังกัดทุกท่านทราบ

รายชื่อผู้ได้รับรางวัล “ครูผู้สอนดีเด่น” ประจำปี พ.ศ. 2556

ประกาศรางวัลครูผู้สอนดีเด่นฯ คสพท.ปราจีนบุรี เขต 2 ประจำปี 2556

ประกาศรางวัลครูผู้สอนดีเด่นฯ คลิกเพื่ออ่าน

การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖

ครูผู้สอนดีเด่น
คุรุสภาในฐานะสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน ยกย่องและผดุงเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๙ (๕) , (๖) คุรุสภาจึงได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพครู ในสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อส่งเสริมสมรรถนะและประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครูที่ปฏิบัติหน้าที่ ปฏิบัติตนดี มีผลงานดีเด่น ให้มีศักยภาพสูงขึ้น เสริมสร้างศรัทธา ความเชื่อถือ และเป็นแบบอย่างที่ดีในวิชาชีพครูให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม จึงกำหนดให้มีการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น โดยมีรายละเอียดดังนี้
Continue reading

ประกาศคุรุสภา เรื่อง การมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ”ครูผู้สอนดีเด่น” ประจำปี พ.ศ.2555

ด้วยคุรุสภาได้ดำเนินการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพครู เพื่อส่งเสริมสมรรถนะและประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครูที่ปฏิบัติหน้าที่ ปฏิบัติตนดี ให้มีศักยภาพสูงขึ้น เป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นที่ประจักษ์แก่สังคม ให้ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “ครูผู้สอนดีเด่น” และเกียรติบัตร ประจำปี พ.ศ. 2555 จำนวน 2,882 คน รายชื่อดังเอกสารแนบ
Continue reading