การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตรและเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2560


ตามที่ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้ดำเนินการงานประกาศเกียรติคุณครูอาวุโส โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องคุณงามความดีของครูที่ปฏิบัติการสอนเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 ปี จนเกษียณอายุการทำงานได้มีโอกาสเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อรับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและเงินช่วยเหลือ ในการนี้มูลนิธิช่วยครูอาวุโสในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ประกาศให้สมาชิกคุรุสภาที่มีคุณสมบัติเป็นครูอาวุโส ยื่นแบบขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2560 รายละเอียดตามประกาศที่แนบมา นั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 จึงประชาสัมพันธ์ประกาศนี้ให้ท่านและบุคลากรในสังกัดทราบ หากประสงค์ขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตรและเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2560 ขอให้ส่งแบบ มอ.1 (และ มอ.2 หากประสงค์ขอเงินช่วยเหลือ) พร้อมหลักฐาน มายัง จุดบริการงานคุรุสภา ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 หากเลยกำหนดนี้แล้วถือว่าท่านไม่ประสงค์ขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตรและเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2560

เอกสารแนบพร้อมดาวโหลด

1. หนังสือนำ

2. ประกาศมูลนิธิช่วยครูอาวุโสฯ ประจำปี 2560

3. แบบ มอ.1

4. คำแนะนำการกรอกแบบ มอ.1

5. แบบ มอ.2

6. คำแนะนำการกรอกแบบ มอ.2

7. หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความช่วยเหลือทางการเงิน

Leave a Reply

Your email address will not be published.