การคัดเลือกครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่นฯ ประจำปี พ.ศ. 2559

ตามที่คุรุสภาร่วมกับสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดำเนินงานโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อประกาศเกียรติคุณครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2559 และเทิดพระเกียรติและสืบสานพระปณิธานด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยคัดเลือกครูผู้สอนที่ปฏิบัติตนดี มีผลงานการสอนภาษาฝรั่งเศสดีเด่น และมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ บัดนี้ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว มีผู้ได้รับการประกาศเกียรติคุณครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2559 จำนวน 6 คน ตามประกาศฯ ที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 จึงขอประชาสัมพันธ์ประกาศดังกล่าวมาให้ทราบโดยทั่วกัน

เอกสารแนบท้าย
1. หนังสือนำ
2. ประกาศผลการคัดเลือกครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่นฯ ประจำปี พ.ศ. 2559

Leave a Reply

Your email address will not be published.