เกี่ยวกับเรา

logo_kuru
การกำหนดให้มีคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อกระจายอำนาจการให้บริการตามภารกิจของคุรุสภาไปยังคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ประสงค์จะประกอบวิชาชีพทางการศึกษา มีช่องทางในการขอรับบริการทางวิชาการและวิชาชีพที่สะดวก รวดเร็ว อยู่ในท้องถิ่นและไม่ต้องเดินทางมายังคุรุสภาส่วนกลางเพียงจุดเดียว โดยคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาที่กำหนดจะต้องเป็นส่วนงานที่สามารถให้บริการแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึงผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทุกสังกัด

วัตถุประสงค์

  • เพื่อเพิ่มช่องทางการให้บริการงานของคุรุสภา ให้ทั่วถึงผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่อยู่ส่วนภูมิภาคไม่ต้องเดินทางมารับบริการที่ส่วนกลาง
  • เพื่อให้คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเป็นหน่วยบริการงานของคุรุสภาในส่วนภูมิภาค
  • เพื่อบริหารจัดการภารกิจของคุรุสภาในเขตพื้นที่การศึกษาให้เข้มแข็งและมีคุณภาพ

บุคลากรผู้รับผิดชอบงานคุรุสภา ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2

  • นายสายยนต์ สุวรรณเกตุ รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
  • นางสาวรัชนก พวงกนก ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
  • นายพงษ์ศักดิ์ สว่างไสว นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
  • นายวงศกร ตั้งทรงจิตร เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ

ติดต่อเรา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 (1)
ที่อยู่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2
998 หมู่ 2 ถนนฉะเชิงเทรา – นครราชสีมา
ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
EMAIL : prachinburi2@ksp.or.th
โทร./โทรสาร : 037-280274