แจ้งผลการคัดเลือกการให้เงินอุดหนุนแก่เครือข่ายพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษาของคุรุสภา ประจำปี 2557

france

ในการประชุมคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ครั้งที่ 3/2557 วันที่ 15 พฤษภาคม 2557 ได้มีการพิจารณาการให้เงินอุดหนุนแก่เครือข่ายพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษาของคุรุสภา ประจำปี 2557 ซึ่งมีการพิจารณาเสร็จสิ้นแล้วนั้น

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ขอแจ้งว่าโครงการของชมรมที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษามีทั้งสิ้น 1 ชมรมคือ

1. ชมรมภาษาไทย ประธาน นางทองคำ ปัทมเกตุ

ส่วนชมรมผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประธาน นายชาตรี บุญชูงาม และ ชมรมครูสุขศึกษาและพลศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ประธาน นายศุภชัย วันเจียม นั้นไม่ผ่านความเห็นชอบเนื่องจากคุณสมบัติเบื้องต้นไม่ผ่าน 1 ข้อ คือ ไม่ได้เป็นสมาชิกวารสารวิทยาจารย์ก่อนวันยื่นเสนอโครงการ

Leave a Reply

Your email address will not be published.