สำรวจสถานภาพสมาชิกศูนย์เครือข่ายพัฒนาวิชาชีพ

ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลสถานภาพสมากชิกศูนย์เครือข่ายพัฒนาวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อปรับปรุงทะเบียนสมาชิกศูนย์เครือข่ายพัฒนาวิชาชีพฯ ให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบัน โดยขอความร่วมมือจากชมรม/สมาคมวิชาชีพทางการศึกษากรอกแบบสำรวจตามสิ่งที่ส่งมาด้วยและจัดส่งให้สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ภายในวันที่ 10 มกราคม 2556

ท่านสามารถดาวโหลดแบบสอบถามได้ที่นี่
ดาวน์โหลดแบบสำรวจ

เมื่อท่านกรอกเสร็จแล้วกรุณาส่งมาที่

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
128/1 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต
เขตดุสิต กรุงเทพ 10300

Leave a Reply

Your email address will not be published.