สำรวจการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

large_1112221
ตามที่พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 กำหนดให้วิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ เป็นวิชาชีพควบคุม ห้ามมิให้ผู้ใดประกอบวิชาชีพควบคุมโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือแสดงด้วยวิธีใดๆ ให้ผู้อื่นเข้าใจว่าตนมีสิทธิหรือพร้อมจะประกอบวิชาชีพโดยไม่ได้รับอนุญาตจากคุรุสภา และห้ามมิให้สถานศึกษารับผู้ไม่ได้รับใบอนุญาตเข้าประกอบวิชาชีพควบคุมทำงานในสถานศึกษา เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคุรุสภา ทั้งนี้ หากผู้ใดฝ่าฝืนต้องได้รับโทษตามที่กฎหมายกำหนด นั้น

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 จึงขอให้ท่านสำรวจผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในสถานศึกษาของท่านว่ามีผู้ประกอบวิชาชีพ ครู และ ผู้บริหารสถานศึกษา ท่านใด ประกอบวิชาชีพโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรือไม่ ถ้ามีผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาท่านใด ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรือ ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือ หนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพโดยไม่มีใบอนุญาต จากคุรุสภา ขอให้เร่งดำเนินการดังนี้

1. ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2547 และข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 ให้ดำเนินการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต่อเลขาธิการคุรุสภา

2. ผู้ที่ไม่มีคุณสมบัติตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2547 และข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือสถานศึกษาดำเนินการขออนุญาตให้ผู้ประกอบวิชาชีพครูหรือผู้บริหารสถานศึกษาประกอบอาชีพโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต่อเลขาธิการคุรุสภา ทั้งนี้ ให้แสดงเหตุผลและความจำเป็นที่ต้องการให้ผู้นั้นประกอบวิชาชีพครูหรือผู้บริหารสถานศึกษาในสถานศึกษานั้นต่อไป เพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตด้วย สามารถศึกษารายละเอียดได้จากเว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th หัวข้อการอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ


3. ผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และ ศึกษานิเทศก์ ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา หรือ ศึกษานิเทศก์ อยู่ก่อนวันที่ 12 มิถุนายน 2546 ซึ่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 มีผลบังคับใช้และปฏิบัติหน้าที่ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตตามบทเฉพาะกาลมาตรา 84 และมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ผู้ที่ได้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต่อเลขาธิการคุรุสภาแล้ว แต่ยังไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหรือผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ยังไม่ได้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต่อเลขาธิการคุรุสภาให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคุรุสภา ณ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา หรือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่ง

4. ผู้ประกอบวิชาชีพครู หรือ ผู้บริหารสถานศึกษา ของสถานศึกษาเอกชนที่ได้รับอนุญาตให้บรรจุเป็น ครู หรือ ผู้บริหารสถานศึกษา ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2525 อยู่ก่อนวันที่ 12 มิถุนายน 2546 ซึ่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 มีผลบังคับใช้และปฏิบัติหน้าที่ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันโดยไม่มีการจำหน่ายออกก่อนวันที่ 12 มิถุนายน 2546 เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตตามบทเฉพาะกาลมาตรา 84 และมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ผู้ใดยังไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคุรุสภา ณ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา หรือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่ง

5. ผู้ประกอบวิชาชีพครูที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2546 ซึ่งเป็นวันที่พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 มีผลบังคับใช้ ที่ได้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูต่อเลขาธิการคุรุสภาภายในวันที่ 14 มิถุนายน 2549 โดยใช้คุณวุฒิปริญญาทางการศึกษาหรือปริญญาอื่นที่ ก.ค. กำหนดให้เป็นคุณวุฒิที่ใช้ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูก่อนวันที่พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ใช้บังคับเป็นคุณวุฒิในการขอรับใบอนุญาตภายในสามปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ใช้บังคับ ตามบทเฉพาะกาลมาตรา 88 เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามข้อ 10 ของข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2547 ผู้ประกอบวิชาชีพครูผู้ใดยังไม่ได้รับใบอนุญาตให้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนรับในอนุญาตประกอบวิชาชีพครูต่อเลขาธิการคุรุสภา ณ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา หรือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่ง

6. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพนั้นหมดอายุแล้ว ผู้ใดยังไม่ได้ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต่อเลขาธิการคุรุสภาก่อนวันที่ใบอนุญาตหมดอายุไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบวัน ตามที่กำหนดในข้อ 20 ของข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2547 ขอให้ดำเนินการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต่อเลขาธิการคุรุสภา ณ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา หรือ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่ง

Leave a Reply

Your email address will not be published.