สังกัด สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 อำเภอนาดี

 • บ้านท่าสะตือ
 • บ้านชงโคสันติสุขวิทยาคาร
 • บ้านราษฎร์เจริญ
 • บ้านวังรี
 • บ้านแก่งดินสอ
 • บ้านคลองมะไฟ
 • บ้านอุดมบรรพต
 • บ้านหินเทิน
 • บ้านทุ่งแฝก
 • ชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์
 • บ้านคลองตาหมื่น
 • สหกรณ์นิคมบ้านคลองปลาดุกลาย
 • บ้านกระเดียง
 • อนุบาลนาดี
 • บ้านบุสูง
 • บ้านโนนสูง
 • บ้านโนนแสนสุข
 • บ้านขุนศรี
 • บ้านบุพราหมณ์อรุณอนุสรณ์
 • บ้านบุพราหมณ์
 • บ้าน ก.ม.80
 • บ้านทับลาน
 • บ้านหนองสองห้อง
 • บ้านหนองตะแบก
 • ชุมชนบ้านสำพันตา
 • บ้านหนองแหน
 • บ้านโคกกระจง
 • วัดสารวนาราม