รางวัลคุรุสภา ประจำปี 2557 คสพท.ปราจีนบุรี เขต 2

images

ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้ดำเนินการยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2557 เพื่อคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ปฏิบัติตนตามมาตราฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพดีเด่น สร้างคุณประโยชน์ในการด้านการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภาประจำปี พ.ศ. 2557 จำนวน 9 รางวัล

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ประกาศรางวัลดังกล่าวออกไปแล้ว แต่เมื่อถึงวันหมดเขตส่งผลงานปรากฏว่าไม่มีผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษารายใดส่งผลงานเข้ารับการคัดสรรรางวัลดังกล่าวเลย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 จึงขอแจ้งสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาว่า
ไม่มีผู้ใดประสงค์ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2557

Leave a Reply

Your email address will not be published.