ปิดรับผลงานการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2560 จำนวน 5 รางวัล

ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ได้กำหนดให้ผู้ประสงค์จะส่งผลงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2560 จำนวน 5 รางวัล ส่งผลงานภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2560 นั้น

บัดนี้สิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว จึงขอปิดรับผลงานการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2560 จำนวน 4 รางวัล ต่อไปนี้

  1. รางวัลคุรุสภา
  2. รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น
  3. รางวัลครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
  4. รางวัลคุรุสดุดี

*สำหรับรางวัลครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น ให้ดูกำหนดวันหมดเขตส่งผลงานตามศูนย์พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสที่สังกัดอยู่

สำหรับผู้ที่ส่งผลงานมาแล้วทุกท่าน เมื่อผ่านการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานต่างๆ แล้ว จะนำส่งไปยังศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี ภายในวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 เพื่อให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรีพิจารณาต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published.