ประวัติและผลงานผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2555

ksp_prize
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2555

คณะกรรมการคุรุสภา ในการประชุมครั้งที่ 13/2555 วันที่ 20 ธันวาคม 2555 มีมติอนุมัติรายนามผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณดีเด่น สร้างคุณประโยชน์ในด้านการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2555 จำนวน 9 คน ดังนี้

ครูผู้สอน ได้แก่
1. นางกัลยา แตงขำ โรงเรียนวัดบ้านใหม่ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
2. นายจิรายุ จันทร์เพ็ง โรงเรียนมัธยมป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
3. นายดนัย ยิ้มอินทร์ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
4. นายทศพล ภูวมาศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พนมทวน อำเภอพนมทวน จังหวัด กาญจนบุรี
สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
5. นายยินดี วรรณมณี โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

ผู้บริหารสถานศึกษา ได้แก่
6. นางสาวปราศรัย ประวัติรุ่งเรือง วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ เขตสายไหม กทม.
สังกัดสำนักบริหารคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
7. นายสมยศ รัตนถา โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

ผู้บริหารการศึกษา ได้แก่
8. นายปฐมฤกษ์ มณีเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ศึกษานิเทศก์ ได้แก่
9. นายสมดี ศรีแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1

ประวัติของผู้ได้รับการยกย่องข้างต้นสามารถดูได้ที่นี่ : ประวัติผู้ได้รับรางวัล