ประกาศผลรางวัล หนึ่งแสนครูดี ครูผู้สอนดีเด่น และ ครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น ประจำปี 2558

champion-2

ด้วยคณะกรรมการคุรุสภา ในการประชุมครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2558 มีมติอนุมัติผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี พ.ศ. 2558 จำนวน 37,780 คน และอนุมัติผลการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2558 จำนวน 2,324 คน และตามที่คุรุสภาร่วมกับสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้คัดเลือกผู้ที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็นครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2558 จำนวน 6 คน นั้น

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 จึงขอแจ้งประกาศคุรุสภา ทั้ง 3 ชุดมายังท่านเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่ได้รับรางวัลและบุคลากรในสังกัดทราบโดยทั่วกัน

1. หนังสือนำ
2. ประกาศรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2558
3. ประกาศรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2558
4. ประกาศรางวัลครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น ประจำปี 2558

Leave a Reply

Your email address will not be published.