ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ. 2556

untitled

ด้วยคณะกรรมการคุรุสภาพิจารณาอนุมัติผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ. 2556 เรียบร้อยแล้ว มีผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาดีเด่น เพื่อรับรางวัลคุรุสภา จำนวน 9 คน และผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับการยกย่อง จำนวน 18 คน รายละเอียดตามไฟล์ด้านล่าง

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 จึงขอประชาสัมพันธ์ประกาศดังกล่าวให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศผลรางวัลคุรุสภา ปี 2556

Leave a Reply

Your email address will not be published.