ประกาศคุรุสภา เรื่อง การมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ”ครูผู้สอนดีเด่น” ประจำปี พ.ศ.2555

ด้วยคุรุสภาได้ดำเนินการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพครู เพื่อส่งเสริมสมรรถนะและประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครูที่ปฏิบัติหน้าที่ ปฏิบัติตนดี ให้มีศักยภาพสูงขึ้น เป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นที่ประจักษ์แก่สังคม ให้ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “ครูผู้สอนดีเด่น” และเกียรติบัตร ประจำปี พ.ศ. 2555 จำนวน 2,882 คน รายชื่อดังเอกสารแนบ

รายชื่อครูผู้สอนดีเด่นประจำปี 2555

Leave a Reply

Your email address will not be published.