ประกาศการอนุมัติให้เงินอุดหนุนแก่สมาชิกศูนย์เครือข่ายพัฒนาวิชาชีพฯ ประจำปี 2556

Capture

คณะกรรมการคุรุสภา ในการประชุมครั้งที่ 12/2556 วันที่ 19 กันยายน 2556 ได้อนุมัติเงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพ ประจำปี 2556 ให้แก่สมาชิกศูนย์เครือข่ายพัฒนาวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา จำนวน 534 แห่ง เป็นเงิน 6,500,000 บาท (หกล้านห้าแสนบาทถ้วน) ซึ่งมีชมรม/สมาคมของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในสังกัดคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 รวมอยู่ด้วย 3 ชมรม คือ

  1. ชมรมครูสุขศึกษาและพลศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 – นายสามารถ อ่อนสนิท
  2. ชมรมภาษาไทย – คุณทองคำ ปัทมเกตุ
  3. ชมรมเครือข่ายผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา – นายสมศักดิ์ เพชรพรหม

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 จึงขอประชาสัมพันธ์ประกาศการอนุมัติเงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพให้ชมรม/สมาคมของท่านให้ทราบ ดังประกาศที่แนบมาในไฟล์ด้านล่าง ทั้งนี้ทางสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้มีหนังสือแจ้งมายังท่านโดยตรงแล้วขอให้ท่านโปรดส่งแบบตอบรับและใบเสร็จรับเงินกลับไปยังสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาด้วย เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อการอนุมัติเงินสนับสนุนในปีถัดไป

ประกาศการอนุมัติให้เงินอุดหนุนฯ ประจำปี 2556

Leave a Reply

Your email address will not be published.