ประกาศการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี พ.ศ. 2558

LOGO1san
ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กำหนดให้มีการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครู ประจำปี พ.ศ. 2558

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 โดยคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดีปี ประจำปี 2558 เรียบร้อยแล้ว มีผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาได้รับรางวัลทั้งสิ้น 54 คน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จึงขอให้ท่านแจ้งบุคลากรในสังกัดให้ทราบโดยทั่วกัน

1. หนังสือนำ
2. ประกาศรายชื่อ

Leave a Reply

Your email address will not be published.