ขอความร่วมมือในการเสนอประวัติและผลงานของครูที่ถึงแก่กรรมเพื่อจัดทำหนังสือประวัติครู 16 มกราคม 2560

1945-trat-province

ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้จัดทำหนังสือประวัติครูขึ้นเผยแพร่ในวันครูเป็นประจำทุกปี โดยจารึกเกียรติประวัติและผลงานของครูผู้ถึงแก่กรรม ซึ่งประพฤติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ปฏิบัติหน้าที่และสร้างคุณประโยชน์ต่อการศึกษาอย่างเด่นชัดในด้านการสอน หรือการบริหารการศึกษา หรือการจัดการศึกษา หรือการเขียนตำราแบบเรียน และอื่นๆ

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต ๒ ใคร่ขอความร่วมมือท่านแจ้งประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสถานศึกษาทราบการเปิดรับแบบประวัติดังกล่าว โดยผู้ประสงค์เสนอแบบประวัติครูผู้ถึงแก่กรรม ให้เสนอเอกสาร ดังนี้

  1. หนังสือที่ระลึกงานศพ หรือเอกสารอื่นที่มีรายละเอียดประวัติส่วนตัว ประวัติการทำงาน รายละเอียดวิธีการทำงาน
  2. ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ปรากฏเด่นชัดเป็นที่ประจักษ์แก่สังคมและบุคคลทั่วไป ซึ่งสะท้อนคุณลักษณะของผู้มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครูได้อย่างชัดเจนและสามารถอ้างอิงได้
  3. ความเรียงบรรยายส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน บุคลิกภาพ อุปนิสัย วิธีการปฏิบัติงาน ประสบการณ์ ความสามารถหรือเทคนิคในการสอนหรือการบริหาร วิถีชีวิตของความเป็นครู เกียรติคุณที่ได้รับ การดำรงตนที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาภายหลังเกษียณอายุ โดยระบุ ปี พ.ศ. ของเหตุการณ์นั้นๆ เป็นลำดับ ทั้งนี้ ข้อมูลประวัติต้องตรงกับความเป็นจริงและสามารถอ้างอิงได้
  4. รูปถ่ายของครูผู้ถึงแก่กรรม จำนวน 1 รูป
  5. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้เสนอข้อมูล และทายาทเจ้าของประวัติ

โดยจัดส่งไปยังกลุ่มยกย่องวิชาชีพ สำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ สำนักงานเลขาธิการ
คุรุสภา เลขที่ 128/1 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 ภายในวันที่ 30 เมษายน 2559

1. หนังสือนำ
2. หลักเกณฑ์การเรียบเรียงประวัติครู

Leave a Reply

Your email address will not be published.