การให้เงินอุดหนุนแก่สมาชิกศูนย์เครือข่ายพัฒนาวิชาชีพฯ ประจำปี 2556

images

ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา มีนโยบายสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และได้จัดตั้งศูนย์เครือข่ายพัฒนาวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาขึ้นโดยส่งเสริมสนับสนุนสมาชิกศูนย์เครือข่ายพัฒนาวิชาชีพฯ ให้ดำเนินกิจกรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพในการประกอบวิชาชีพให้เกิดประสิทธิภาพและส่งผลดีต่อการศึกษา

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 จึงขอประชาสัมพันธ์ประกาศคุรุสภาฯ ดังกล่าวพร้อมแบบเสนอโครงการฯ มายังนายกสมาคม/ประธานชมรมสมาชิกศูนย์เครือข่ายวิชาชีพทุกท่าน ในสังกัดสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาทุกท่าน หากท่านมีความประสงค์จะขอรับเงินสนับสนุนให้ดำเนินการกรอกแบบเสนอโครงการและรวบรวมเอกสารหลักฐานส่งไปยังสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ภายในวันที่ 1 – 15 สิงหาคม 2556 หากพ้นกำหนดแล้วถือว่าท่านสละสิทธิ์

เอกสารรายละเอียดและการขอเงินอุดหนุนสามารถดาวโหลดได้จากด้านล่าง

Leave a Reply

Your email address will not be published.