การให้เงินอุดหนุนสมาชิกเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษาของคุรุสภา ประจำปี 2557

images

ด้วยคุรุสภาได้ออกประกาศคุรุสภา เรื่อง การให้เงินอุดหนุนแก่สมาชิกเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษาของคุรุสภา ประจำปี 2557 เพื่อให้สมาชิกเสนอโครงการจัดกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพขอรับเงินอุดหนุนประจำปี 2557 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คุรุสภากำหนด

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 จึงขอให้สมาชิกศูนย์เครือข่ายวิชาชีพทุกแห่งในสังกัดทำความเข้าใจระเบียบวิธีการให้เงินอุดหนุนฯ ประจำปี 2557 ตามประกาศที่ให้ดาวโหลดด้านล่างให้ละเอียด และหากประสงค์จะขอรับเงินอุดหนุนโครงการพัฒนาวิชาชีพ ขอให้ท่านส่งแบบเสนอโครงการมาตามเงื่อนไขด้านล่างนี้

1.ขอเงินอุดหนุนส่วนที่ 1 ขอให้จัดส่งแบบเสนอโครงการ (แบบเงินอุดหนุน 1) พร้อมหลักฐาน ไปยังคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ของจังหวัดปราจีนบุรี
2.ขอเงินอุดหนุนส่วนที่ 2 ขอให้จัดส่งแบบเสนอโครงการ (แบบเงินอุดหนุน 2) พร้อมหลักฐาน ไปยังคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาที่ท่านสังกัดอยู่

โดยท่านต้องส่งแบบเสนอโครงการฯ ภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 เวลา 16.00 น. ทั้งนี้เพื่อให้ทันการนัดประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาโครงการ หากท่านส่งแบบเสนอโครงการฯ พ้นกำหนดดังกล่าว โครงการของท่านจะหมดสิทธิ์การได้รับพิจารณาการรับเงินสนับสนุน

ขอย้ำ ภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 เวลา 16.00 น. นะครับ

ประกาศและรายละเอียดทั้งหมด DOWNLOAD

Leave a Reply

Your email address will not be published.