การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ. 2557

images

ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้ดำเนินการยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2557 เพื่อคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ปฏิบัติตนตามมาตราฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพดีเด่น สร้างคุณประโยชน์ในการด้านการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภาประจำปี พ.ศ. 2557 จำนวน 9 รางวัล

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 จึงขอประชาสัมพันธ์เรื่องดังกล่าวไปยังผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในสังกัดทุกท่าน หากท่านใดมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศข้อ ๔ และ ข้อ ๕ และประสงค์จะส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือก จัดทำแบบขอรับการคัดเลือก จำนวน ๓ เล่ม ( ขนาดกระดาษ A4 ความหนารวมส่วนหน้าและภาคผนวกแล้วไม่เกิน ๑๐๐ หน้า) ส่งมายังคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน 2557 หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์

ดาวโหลด
1. ประกาศ
2. แบบขอรับการคัดเลือก

Leave a Reply

Your email address will not be published.